THANH SĨ HIỂN ĐẠO

    ----***----


THANH TÂM KIẾN CHƠN PHẬT

  SĨ - KHÍ  PHÙNG CHÁNH GIÁO

HIỂN PHÁP PHẬT  NHÂN- HÒA

ĐẠO -KHAI MÔN - - TỪ - - HẢO

 ------- *** -------


Máy Đạo không xa xôi,

Quay đầu lại thấy rồi

Thấy ra mau hay chậm,

Là do sức tỉnh hồi.

        --------- *** ----------


Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền,

Tỉnh hồn bá tánh giấc sầu miên

Bỏ đi lối sống theo ma quỉ,

Tìm đến đường sanh cõi Phật Tiên

Công lớn ngọc vàng đâu dám sánh

Đức cao tước lộc khó so duyên

Hỡi ai nối chí theo Thầy Tổ.

Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền.

------------------ THANH SĨ ----

-------------------------------------


**Bấm Xem Cách Truy Cập 

-------------------------------------


*** GIỚI THIỆU:

@TIỂU SỬ Ngài Thanh Sì̃ - Do ĐĐ Thiện Tâm - Bùi Văn Ưởng Biên soạn


LƯU NIỆM Về Ông Thanh Sĩ

@ Phim Lưu Niệm Ngài Thanh Sĩ

@ Nghe Phạ́p Âm Ông Thanh Sĩ Tư Duy Xây Dựng Quốc Gia Dân tộc và Đạo Pháp - Dạng MP3
@ Tư Duy Xây Dựng Quốc Gia Dân tộc và Đạo Pháp Của Ông Thanh Sĩ - Dạng PDF

@ HÌNH ẢNH THÁNH TÍCH BỬU SƠN KỲ HƯƠNG và Phật Giáo HÒA HẢO

************


TRANG 1- TÁC PHẨM ẤN HÀNH:

(Xếp Theo Mẫu Tự Tựa Sách)


@ CHÚ NGHĨA về Đạo Nhân và Đạo Phật - Ban Hoằng Pháp Tây An Cổ Tự - Dạng DOC

@ CHÚ NGHĨA về Đạo Nhân và Đạo Phật - Ban Hoằng Pháp Tây An Cổ Tự - Dạng PDF

@ Để Hiểu Phật Giáo Hòa Hảo -Tác giá Thanh Sĩ và Vương Kim - Dạng DOC

@ Để Hiểu Phật Giáo Hòa Hảo -Dạng PDF


@ HIỂN ĐẠO Tập 1 - Dạng DOC 

@ HIỂN ĐẠO Tập 1 - Phông Đậm

@ HIỂN ĐẠO Tập 1 - Dạng PDF 

@ HIỂN ĐẠO Tập 2 - Dạng DOC 

@ HIỂN ĐẠO Tập 2 - Phông Đậm

@ HIỂN ĐẠO Tập 2 - Dạng PDF

@ HIỂN ĐẠO Tập 3 - Dạng DOC

@ HIỂN ĐẠO Tập 3 - Phông Đậm

@ HIỂN ĐẠO Tập 3 - Dạng PDF

@ HIỂN ĐẠO Toàn Bộ - Dạng DOC

@ HIỂN ĐẠO Toàn Bộ - Phông Đậm

@ HIỂN ĐẠO Toàn Bộ - Dạng PDF


@ LÁ THƯ ĐÔNG KINH Tập 1- Dạng DOC

@ LÁ THƯ ĐÔNG KINH Tập 1- Dạng PDF

@ LÁ THƯ ĐÔNG KINH Tập 2 - Dạng DOC
@ LÁ THƯ ĐÔNG KINH Tập 2 -Dạng PDF


@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN - Dạng DOC

 @ LỜI KHUYÊN TU HIỀN - Dạng PDF 


@ LƯỢC SỬ Ông Thanh Sĩ - ĐĐ Thiện Tâm Bùi Văn Ưởng Biên Soạn -Dạng DOC
@ LƯỢC SỬ Ông Thanh Sĩ - ĐĐ Thiện Tâm Biên soạn - Dạng PDF


@ THI LỤC của Ô. Thanh Sĩ (Sưu Tập Thi Thơ Đạo) - Dạng DOC
@ THI LỤC của Ông Thanh Sĩ - Dạng PDF

*************


TRANG 2- CHÚ NGHĨA Về ĐẠO NHÂN Và ĐẠO PHẬT - BAN HOẰNG PHÁP TÂY AN CỔ TỰ


@ CHÚ NGHĨA về Đạo Nhân và Đạo Phật - Dạng DOC 

@ CHÚ NGHĨA về Đạo Nhân và Đạo Phật - Dạng PDF
*******
@ CHÚ NGHĨA 1/2: Đạo Làm Người -Tú Trinh và Khánh Hoàng Diễn Đọc


@ NGhe CHÚ NGHĨA 2/2: Đạo Phật -Tú Trinh và Khánh Hoàng Diễn Đọc
*******

Chọn Nghe Đề Mục từ 1/10 đến 10/10:

 @ 1/10: Phần ĐẠO LÀM NGƯỜI gồm: Tam cang - Ngũ thường -Tam tùng - Tứ đức - Tự Trị - Đức hạnh 


@ 2/10: Hiếu thảo - Lê độ - Công chánh - Khiêm nhượng - Khoan dung -Thanh bạch - Kiệm tiết 


@ 3/10: Trung thành - Kiệm tiết - Điềm tĩnh - Suy xét - Cương quyết - Ôn hòa 

@ 4/10: Nhẫn nhục - Hổ thẹn - Cần mẫn -Tại sao chúng tôi đặt đức tin nơi Đức Huỳnh Giáo Chủ - Sứ Mạng của Đức Thầy

 
@ 5/10 Phần ĐẠO PHẬT: Mục Đích Đạo PGHH -Yếu Lý Đạo PGHH - Lịch Sử Phât Thích Ca - Tứ Ân P1
@ 6/10: Tứ Ân P2 - Thập Ác  


@ 7/10: Chừa Thập Ác được những Công Đức - Bát Chánh


@ 8/10: Bát Chánh - Hành Bát Chánh được những lợi ích - Tứ Diệu Đề - Ngũ Uẩn - Lục Căn- Luc Trần 


@ 9/10: Trừ tánh Nhân Ngã - Phá Vô Minh - Luật Nhân Quả - Lý Luân Hồi -Bốn Pháp Nhiếp Hóa - Sự Tích Phật A Di Đà -Bổn Nguyện Phật A Di Đà 

 

@ 10/10: Gấp Niệm Phật - Phương Pháp Niệm Phật - Ích lợi của sự Niệm Phật - Ba mươi bảy Phẩm Trợ Đạo - Đại khái pháp tu thường ngày của một tín đồ PGHH -HẾT.

 *************** 


TRANG 3- ĐỂ HIỂU PHẬT GIÁO HÒA HẢO

Ông THANH SĨ và VƯƠNG KIM Biên Soạn


@ Để Hiểu Phật Giáo Hòa Hảo - Vấn Đáp Giáo Lý - Sách Dạng DOC

@ Để Hiểu Phật Giáo Hòa Hảo - Vậ́́n Đáp Giáo Lý - Sách Dạng PDF

***********


Nghe Tải Để Hiểu Phật Giáo HÒA HẢO- Dạng MP3
 

@ Để Hiểu Phật PGHH - Dạng MP3

 - Đ Đ  PGHH Đọc - Phần 1/9

@ Để Hiểu PGHH - Phần 2 /9

@ Để Hiểu PGHH - Phần 3/9 

@ Để Hiểu PGHH - Phần 4/9 

@ Để Hiểu PGHH - Phần 5/9 

@ Để Hiểu PGHH - Phần 6/9 

@ Để Hiểu PGHH - Phần 7/9 

@ Để Hiểu PGHH - Phần 8/9 

@ Để Hiểu PGHH - Phần 9/9 - Hết
************* 


TRANG 4- HIỂN ĐẠO -17 TÁC PHẨM:

PHẬT THÁNH Phổ Truyền YẾU LÝ TU CHỨNG Qua Thi Phẩm Hiển Đạo


XEM TẢI Thánh Phẩm HIỂN ĐẠO Dạng DOCX và PDF: 


@ HIỂN ĐẠO Tập 1 - Dạng DOC

@ HIỂN ĐẠO Tập 1 - Phông Đậm

@ HIỂN ĐẠO Tập 1 - Dạng PDF

@ HIỂN ĐẠO Tập 2 - Dạng DOC

@ HIỂN ĐẠO Tập 2 - Phông Đậm

@ HIỂN ĐẠO Tập 2 - Dạng PDF

@ HIỂN ĐẠO Tập 3 - Dạng DOC

@ HIỂN ĐẠO Tập 3 - Phông Đậm

@ HIỂN ĐẠO Tập 3 - Dạng PDF

@ HIỂN ĐẠO Toàn Bộ - Dạng DOC

@ HIỂN ĐẠO Toàn Bộ - Phông Đậm

@ HIỂN ĐẠO Toàn Bộ - Dạng PDF
*************


Nghe Tải HIỂN ĐẠO - Dạng MP3


- Sư Huệ Duyên Đọc tụng (SHD)

(Tựa Bài Được Xếp Theo Mẫu Tự)


***********


-Diễn Đọc HIỂN ĐẠO -Thư Viện PGHH thực hiện -Dạng MP3

 @ Q1 Lời Vàng Trong Mộng - 1/3 -Thư Viện PGHH

@ Q1 Lời Vàng Trong Mộng - 2/3 -Thư Viện PGHH

@ Q1 Lời Vàng Trong Mộng - 3/3-Thư Viện PGHH


@ Q2 Vạn Niên Huynh Đệ - 1/3 -Thư Viện PGHH

@ Q2 Vạn Niên Huynh Đệ - 2/3 -Thư Viện PGHH

@ Q2 Vạn Niên Huynh Đệ - 3/3 -Thư Viện PGHH


@ Q3 Rằm Tháng Mười - 1/3 -Thư Viện PGHH

@ Q3 Rằm Tháng Mười - 2/3 -Thư Viện PGHH

@ Q3 Rằm Tháng Mười - 3/3 -ThưViện PGHH


@ Q4 Đâu Là Phàm Thánh - 1/2 -Tú Trinh & Khánh Hoàng Diễn đojc

@ Q4 Đâu Là Phàm Thánh 2/2 -Tú Trinh & Khánh Hoàng Diễn đojc


@ Q5 Tiếng Nói Trong Hoa Sen - 1/2 - Phước Tâm, Thùy Tiên và Sơn Thảo

@ Q5 Tiếng Nói Trong Hoa Sen - 2/2 - Phước Tâm, Thùy Tiên và Sơn Thảo

@ Q6 Hỡi Quê Nhà - 1 -ThùyTiên- Phước Tâm- Cẩm Hiệp Diễn đojc

@ Q6 Hỡi Quê Nhà-2/2 -ThùyTiên- Phước Tâm- Cẩm Hiệp Diễn đojc


@ Q7 Đã Chết Mà Sống 1/2 - Tú Trinh & Khánh Hoàng đọc

@ Q7 Đã Chết Mà Sống 2/2 -TúTrinh & Khánh Hoàng đc


@ Q8 Tôi Không Quên - 1/2 -Thư Viện PGHH

@ Q8 Tôi Không Quên - 2/2 -Thư Viện PGHH


@ Q9 Ánh Sáng Từ Bi - 1/6 -Tú Trinh & Khánh Hoàng Diễn đc

@ Q9 Ánh Sáng Từ Bi - 2/3 -Tú Trinh & Khánh Hoàng

@ Q9 Ánh Sáng Từ Bi - 3/3 -TúTrinh & Khảnh Hoàng


@ Q10 Đường Giải Thoát - 1/3 -Tuấn Anh & Ngọc Minh Diễn đc

@ Q10 Đường Giải Thoát - 2/3 -Tuấn Anh & Ngọc Minh

@ Q10 Đường Giải Thoát- 3/3-Tuấn Anh & Ngọc Minh


@ Q11 Thần Cơ Thật Luận - 1/2 -Thư Viện PGHH

@ Q11 Thần Cơ Thật Luận - 2/2 -Thư Viện PGHH


@ Q12 Con Thuyền Đại Đạo - 1/2 -TuấnAnh & Ngọc Minh Diễn đọc

@ Q12 Con Thuyền Đại Đạo 2/2 -TuấnAnh & Ngọc Minh


@ Q13 Đời Mạt Pháp - 1/2 -Tú Trinh & Khánh Hoàng Diễn đọc

@ Q13 Đời Mạt Pháp - 2/2 -Tú Trinh & Khánh Hoàng


@ Q14 LÀ PHẬT TỬ - 1/2 - Phước Tâm - Cẩm Hiệp - Ngọc Diễm & Chúc Sen Diễn đọc

@ Q14 LÀ PHẬT TỬ - 2/2 - Phước Tâm - Cẩm Hiệp - Ngọc Diễm & Chúc Sen


@Q15 Tình Đạo Phật 1/2 -Thư viện pghh

@Q15 Tình Đạo Phật 2/2 -Thư viện pghh


@ Q16 Đến Liên Hoa - 1/2 -Thùy Tiên & Cẩm Hiệp Diễn đọc

@ Q16 Đến Liên Hoa - 2/2 -Thùy Tiên & Cẩm Hiệp


@ Q17 Tôi Còn Đây Mà -Chúc Sen - Cẩm Hiệp - Ngọc Diễm Diễn đọc

**********


- ĐGV Phan Thị Tua Diễn Ngâm HIỂN ĐẠO: (Xếp Theo Thời Gian Sáng Tác)


@ Q1 Lời Vàng Trong Mộng 1/3 - ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

@ Q1 Lời Vàng Trong Mộng 2/3 - ĐGV Phan Thị Tua

@ Q1 Lời Vàng Trong Mộng 3/3 - ĐGV Phan Thị Tua


@ Q2 Vạn Niên Huynh Đệ 1/3 - ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

@ Q2 Vạn Niên Huynh Đệ 2/3 - ĐGV Phan Thị Tua

@ Q2 Vạn Niên Huynh Đệ 3/3 - ĐGV Phan Thị Tua


@ Q3 Rằm Tháng Mười 1/3 - ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

@ Q3 Rằm Tháng Mười 2/3 - ĐGV Phan Thị Tua

@ Q3 Rằm Tháng Mười 3/3 - ĐGV Phan Thị Tua


@ Q4 Đâu Là Phàm Thánh 1 /2 - ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

@ Q4 Đâu Là Phàm Thánh 2/2 - ĐGV Phan Thị Tua


@ Q5 Tiếng Nói Trong Hoa Sen 1/2 - ĐGV Phan Thị Tua

@ Q5 Tiếng Nói Trong Hoa Sen 1/2 - ĐGV Phan Thị Tua


@ Q6 Hỡi Quê Nhà 1/2 - ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

@ Q6 Hỡi Quê Nhà 2/2 - ĐGV Phan Thị Tua


@ Q7 Đã Chết Mà Sống 1/2 -ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

@ Q7 Đã Chết Mà Sống 2 /2-ĐGV Phan Thị Tua


@ Q8 Tôi Không Quên - 1/2 - ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

@ Q8 Tôi Không Quên - 2/2 - ĐGV Phan Thị Tua


@ Q9 Ánh Sáng Từ Bi - 1/2 - ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

@ Q9 Ánh Sáng Từ Bi - 2/2 - ĐGV Phan Thị Tua


@ Q10 Đường Giải Thoát - 1/2 - ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

@ Q10 Đường Giải Thoát - 2/2 - ĐGV Phan Thị Tua


@ Q11 Thần Cơ Thật Luận - 1/2 - ĐGV \Phan Thị Tua Diễn ngân

@ Q11 Thần Cơ Thật Luận - 2/2 - ĐGV Phan Thị Tua


@ Q12 Con Thuyền Đại Đạo - 1/2 - ĐGV Phan Thị Tua

@ Q12 Con Thuyền Đại Đạo - 2/2 - ĐGV Phan Thị Tua


@ Q13 Đời Mạt Pháp 1/2- ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

@ Q13 Đời Mạt Pháp 2/2- ĐGV Phan Thị Tua


@ Q14 Là Phật Tử - 1/2 - ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

@ Q14 Là Phật Tử - 2/2 - ĐGV Phan Thị Tua


@ Q15 Tình Đạo Phật 1/2 - ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

@ Q15 Tình Đạo Phật 2/2 - ĐGV Phan Thị Tua


@ Q16 Đến Liên Hoa - 1/2 - ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

@ Q16 Đến Liên Hoa - 2/2 - ĐGV Phan Thị Tua


@ Q17 Tôi Còn Đây Mà - ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

*******


- ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn Ngâm HIỂN ĐẠO: 


@ Q1 Lời Vàng Trong Mộng 1/3 - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn ngâm

@ Q1 Lời Vàng Trong Mộng 2/3 -ĐGV Ng Bé Bảy

@ Q1 Lời Vàng Trong Mộng 3/3 -ĐGV Ng Bé Bảy


@ Q2 Vạn Niên Huynh Đệ 1/3 -ĐHV Nguyễn Bé Bảy Diễn ngâm

@ Q2 Vạn Niên Huynh Đệ 2/3 -ĐGV Ng Bé Bảy

@ Q2 Vạn Niên Huynh Đệ 3/3 -ĐGV Ng Bé Bảy


 @ Q3 Rằm Tháng Mười - 1/3 - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn ngâm

@ Q3 Rằm Tháng Mười - 2/3 - ĐGV Ng Bé Bảy

@ Q3 Rằm Tháng Mười - 3/3 - ĐGV Ng Bé Bảy


@ Q4 Đâu Là Phàm Thánh 1/2 -ĐGV Ng Bé Bảy Diễb=n ngâm

@ Q4 Đâu Là Phàm Thánh 2/2 -ĐGV Ng Bé Bảy


 @ Q5 Tiếng Nói Trong Hoa Sen - 1/2 - ĐGV Nguyễn Bé Bảy

@ Q5 Tiếng Nói Trong Hoa Sen - 2/2 - ĐGV Nguyễn Bé Bảy


 @ Q6 Hỡi Quê Nhà -ĐGV Nguyễn Bé Bảy


@ Q7 Đã Chết Mà Sống 1/2 - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn ngâm

@ Q7 Đã Chết Mà Sống 2/2 - ĐGV Ng Bé Bảy

 

@ Q8 Tôi Không Quên - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn ngâm

@ Q8 Tôi Không Quên 2/2 -ĐGV Ng Bé Bảy


@ Q9 Ánh Sáng Từ Bi 1/3 - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diên ngâm

@ Q9 Ánh Sáng Từ Bi 2/3 - ĐGV Ng Bé Bảy

@ Q9 Ánh Sáng Từ Bi 3/3 - ĐGV Ng Bé Bảy


@ Q10 Đường Giải Thoát 1/2 -ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn ngâm

@ Q10 Đường Giải Thoát 2/2 -ĐGV Ng Bé Bảy


@Q11 Thần Cơ Thật Luận 1/2 -ĐGV Ng Bé Bảy Diễn ngâm

@Q11 Thần Cơ Thật Luận 2/2 -ĐGV Ng Bé Bảy


@ Q12 Con Thuyền Đại Đạo 1/2 - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn ngâm

@ Q12 Con Thuyền Đại Đạo 2/2 - ĐGV Nguyễn Bé Bảyy Diễn ngâm

@ Q13 Đời Mạt Pháp 1/2 - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn ngâm

@ Q13 Đời Mạt Pháp - 2/2 - ĐGV Ng Bé Bảy


@ Q14 Là Phật Tử 1/2 - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn ngâm

@ Q14 Là Phật Tử 2/2 - ĐGV Nguyễn Bé Bảy


@ Q15 Tình Đạo Phật 1/2 - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn ngâm

@ Q15 Tình Đạo Phật 2/2 - ĐGV Ng Bé Bảy


@ Q16 Đến Liên Hoa 1/2 - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn ngâm

@ Q16 Đến Liên Hoa 2/2 - ĐGV Ng Bé Bảy


@ Q17 Tôi Còn Đây Mà - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn ngâm

********


- Nghệ Sĩ Ba Miền Diễn Ngâm HIỂN ĐẠO:


@ Q1 Lời Vàng Trong Mộng 1/2 - Nghệ Sĩ Diễn ngâm

@ Q1 Lời Vàng Trong Mộng 2/2 - Nghệ Sĩ


@ Q3 Rằm Tháng Mười 1/2 - Nghệ Sĩ Diễn ngâm

@ Q3 Rằm Tháng Mười 2/2 - Nghệ Sĩ


@ Q4 Đâu Là Phàm Thánh 1/2 - Nghệ Sĩ Diễn ngâm

@ Q4 Đâu Là Phàm Thánh 2 /2 - Nghệ Sĩ


@ Q5 Tiếng Nói Trong Hoa Sen 1/2 - Nghệ Sĩ Diễn ngâm

@ Q5 Tiếng Nói Trong Hoa Sen 2/2 - Nghệ Sĩ


@ Q7 Đã Chết Mà Sống - Nghệ Sĩ Diễn ngâm


@ Q9 Ánh Sáng Từ Bi 1/2 - Nghệ Sĩ Diễn ngâm

@ Q9 Ánh Sáng Từ Bi 2/2 - Nghệ Sĩ


@ Q10 Đường Giải Thoát 1/2 - Nghệ Sĩ Diễn ngâm

@ Q10 Đường Giải Thoát 2/2 - Nghệ Sĩ


@ Q11 Thần Cơ Thật Luận 1/2 - Nghệ Sĩ Diễn ngâm

@ Q11 Thần Cơ Thật Luận 2/2 - Nghệ Sĩ


@ Q12 Con Thuyền Đại Đạo 1/2 - Nghệ Sĩ Diễn ngâm

@ Q12 Con Thuyền Đại Đạo 2/2 - Nghệ Sĩ

@ Q13 Đời Mạt Pháp - Nghệ Sĩ Diễn ngâm


@ Q14 Là Phật Tử 1/2 - Nghệ Sĩ Diễn ngâm

@ Q14 Là Phật Tử 2/2 - Nghệ Sĩ


@ Q16 Đến Liên Hoa - Nghệ Sĩ Diễn ngâm

**********


NHÓM NGHỆ SĨ Diễn Ngâm HIỂN ĐẠO:


@ Q12 Con Thuyền Đại Đạo 1/4 - Nhóm Nghệ Sĩ

@ Q12 Con Thuyền Đại Đạo 2/4 -Nhóm Nghệ Sĩ

@ Q12 Con Thuyền Đại Đạo 3/4 - Nhóm Nghệ Sĩ

@ Q12 Con Thuyền Đại Đạo 4/4 - Nhóm Nghệ Sĩ


@ Q10 Đường Giải Thoát 1/3 - Nhóm Nghệ Sĩ

@ Q10 Đường Giải Thoát 2/3 -Nhóm  Nghệ Sĩ

@ Q10 Đường Giải Thoát 3/3 -Nhóm Nghệ Sĩ


*********


--- HẾT TRANG 4 ---


***Bấm Chọn Xem Trang 5 đến 11 với Phông Nền Xậm trong Danh sách Tiêu Đề dưới đây :

---------------TRANG 5- LÁ THƯ ĐÔNG KINH:

Sưu tập Văn Thư Ông Thanh Sĩ từ Đông Kinh gởi về Việt Nam với Nội dung chia sẻ PHẬT PHÁP

@ LÁ THƯ ĐÔNG KINH Tập 1– Dạng DOC
@ LÁ THƯ ĐÔNG KINH Tặp 1 - PDF

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH Tập 2 -Dạng DOC
@ LÁ THƯ ĐÔNG KINH Tập 2 - PDF

@ ĐÍNH CHÍNH LÁ THƯ ĐÔNG KINH 2 Ấn Bản Hoa Kỳ 2001
*********

Diễn Đọc LÁ THƯ ĐÔNG KINH

  LÁ THƯ ĐÔNG KINH 1 và 2 - Do Tú Trinh và Khánh Hoàng Diễn đọc Gồm 21 Phần:

@ 1- Giới Thiệu       @ LTĐK-P2

@ LTĐK-P3     @ LTĐK-P4

@ LTĐK-P5   @ LTĐK-P6

    @ LTĐK-P7     @ LTĐK-P8

@ LTĐK -P9   @ LTĐK -P10 

     @ LTĐK-P11   @ LTĐK-P12

@ LTĐK-P13    @ LTĐK-P14\

@ LTĐK-P15   @ LTĐK-P16

@ LTĐK-P17       @ LTĐK-P18

      @ LTĐK-P19   @ LTĐK-P20

@ LTĐK- Phần Cuối P21 ./.

**********

LÁ THƯ ĐÔNG KINH Tập 1 Và 2 - Do ĐGV PGHH: THỊ TUA ,THỊ MAI , VĂN ÚT , CẨM HIỆP, PHƯỚC TÂM...  Diễn đọc

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 01/15 Giới Thiệu 

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 02/15 -ĐGV PGHH

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 03/15 -ĐGV PGHH

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 04/15 -ĐGV PGHH

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 05/15 -ĐGV PGHH

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 06/15 -ĐGV PGHH

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 07/15 -ĐGV PGHH

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 08/15 -ĐGV PGHH

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 09/15 -ĐGV PGHH

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 10/15 -ĐGV PGHH

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 11/15 -ĐGV PGHH

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 12/15 -ĐGV PGHH

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 13/15 -ĐGV PGHH

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 14/15 -ĐGV PGHH

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 15/15 - KẾT LUẬN 

-----------------------

LÁ THƯ ĐÔNG KINH Tập 1 Và 2 - Sư HUỆ DUYÊN Diễn đọc

 @ LTDK-01 Lá Thư Đông Kinh 01

 @ LTDK-02 Lá Thư Đông Kinh 02

 @ LTDK-03 Người Nhớ Phật 03

 @ LTDK-04 Rán Tu Cho Giải Khổ 04

 @ LTDK-05 Lá Thư Đông Kinh 05

 @ LTDK-06 Lá Thư Đông Kinh 06

 @ LTDK-07 Lá Thư Đông Kinh 07

 @ LTDK-08 Lợi Hại của Mấy Điều Không-08

 @ LTDK-09 Lá Thư Đông Kinh  09

 @ LTDK-10 Lá Thư Đông Kinh  10

 @ LTDK-11 Xứ Lạ Tâm Chẳng Lạ 11

 @ LTDK-12 Lá Thư Đông Kinh 12

 @ LTDK-13 Lá Thư Đông Kinh 13

 @ LTDK-14 Lời Tha Phương - Chưa Đến Lúc 14

 @ LTDK-15 Mẹ Ơi & Khi Vọng Tâm &... 15

 @ LTDK-16 Cuộc Đời & Muốn Tươi Sắc &... 16

@ LTDK-17 Thuận Hòa & Xác Khách Hồn Quê 17

 @ LTDK-18 Rán Tu &... 18

 @ LTDK-19 Lá Thư Đông Kinh 19

 @ LTDK-20 Diệu lý tâm nguyên 20

 @ LTDK-21 - Vài Lời

 @ LTDK Tu Trong Hơn Tu Ngoài 22

 @ LTDK Lời Thăm Từ Đất Nhựt 23

 @ LTDK-24 Muốn Cho Đây Đó 24

 @ LTDK-25 Nền Đạo Đức 25

 @ LTDK-26 Trong Khi Tịnh Niệm 26

 @ LTDK-27 Hoằng Pháp 27

 @ LTDK-28 Tình Thương 28/28 ./.

 —-------- 

LÁ THƯ ĐÔNG KINH Tập 2 -ĐĐ PGHH Diễn đọc
@ LáThư Đông Kinh Tập 2 - 1/4

@ LáThư Đông Kinh Tập 2 - 2/4

@ LáThư Đông Kinh Tập 2 - 3/4

@ LáThư Đông Kinh Tập 2 - 4/4

.......oOo....... 

 Đọc TRÍCH LỤC LÁ THƯ ĐÔNG KINH

@ LÁ THƯ ĐÔNG KINH Trích Lục -Sư Huệ Duyên

@ Lá Thư Đông Kinh Trích Lục -ĐGV Phan Thị Tua

@Lá Thư Đông Kinh Trích Lục -ĐGV Nguyễn Bé Bảy

@ Lá Thư Đông Kinh Trích Lục -ĐGV  Lê Bảo Thi

@ TRÍCH LÁ THƯ ĐÔNG KINH:  ĐỜI LÀ MỘNG , ĐẠO LÀ CHÂN - ĐGV Phan Thị Tua

@ TRÍCH LÁ THƯ ĐÔNG KINH: Người Nhớ Phật -ĐGV Phan Thị Tua

@ TRÍCH LÁ THƯ ĐÔNG KINH: Phật ở Đâu -ĐGV Phan Thị Tua

@ TRÍCH LÁ THƯ ĐÔNG KINH: Rán Tu Cho Giải Khổ -ĐĐ Phan Thị Tua 

@ TRÍCH LÁ THƯ ĐÔNG KINH: Rán Tu Siêu Chớ Tu Đọa -Phan Thị Tua

@ TRÍCH LÁ THƯ ĐÔNG KINH: Xứ Lạ Tâm Chẳng Lạ -ĐĐ Phan Thị Tua

*********TRANG 6: LỜI KHUYÊN TU HIỀN

Những Buổi Châu Du Thuyết Pháp Khuyến Tu Của Ngài Thanh Sĩ ở các Tỉnh Miền Tây Sau ngày Đức Thầy vắng mặt: 

 XEM TẢI GIẢNG LỜI KHUYÊN TU HIỀN:

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN - Dạng DOC

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN - Dạng PDF 

*********

Nghe Tải LỜI KHUYÊN TU HIỀN -  Dạng MP3 --Thư Viện PGHH thực hiện Diễn đọc
@ SƠ LƯỢC về Chuyến Đi CHÂU THUYẾT của Ông THANH SĨ  Thư Viện PGHH -Dạng MP3
@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN 1/6 - Châu Thuyết

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN 2/6 - Con Người Của Ta

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN 3/6 - Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN 4/6 - Thơ Gởi Thôn PHÚ LÂM

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN 5/6 - Bán Dạ Đông Thiên

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN 6/6 - Cảm hứng Liên huờn ThI
**********

- Sư HUỆ DUYÊN Diễn Ngâm LỜI KHUYÊN TU HIỀN  CD 2010 (SHD):

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN 1/7 -Sư Huệ Duyên

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN 2/7 -Sư Huệ Duyên

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN 3/7 -Sư Huệ Duyên

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN 4/7 -Sư Huệ Duyên

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN 5/7 -Sư Huệ Duyên

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN 6/7 -Sư Huệ Duyên

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN 7/7 -Sư Huệ Duyên

-----------

- ĐGV Nguyễn Bé Bảy  Và Phan Thị Tua Diễn Ngâm LỜI KHUYÊN TU HIỀN
@1 Lời Khuyên Tu Hiền 1 - Phần THI KỆ của Ngài Thanh Sĩ - ĐGV Ng. Bé Bảy Diễn Ngâm

@2 LỜI KHUYÊN TU HIỀN 2 - Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh -ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn Ngâm

@3 Lời Khuyên Tu Hiền 3 - Hoài Cảm Tự Thán - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn Ngâm

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN 4 -Tỉnh Thế - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn Ngâm

@5 LỜI KHUYÊN TU HIỀN 5 - Châu Thuyết - ĐGV Ng. Bé Bảy Diễn Ngâm

@6 LỜI KHUYÊN TU HIỀN 6 - Bán Dạ Đông Thiên - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn Ngâm

@7 LỜI KHUYÊN TU HIỀN 7 - Thơ gởi Thôn Phú Lâm- ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn Ngâm

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN - Liên Huờn Thi - ĐGV Phan Thị Tua Diễn Ngâm

--------oOo--------


--- TRANG 7: 7A và 7B ---

7A- THI LỤC Của Ngài Thanh Sĩ: 


@ THI LỤC của Ô.Thanh Sĩ -Dạng DOC

@ THI LỤC của Ô. Thanh Sĩ -Dạng PDF

********


Diển đọc THI LỤC -THƯ VIỆN PGHH Thực Hiện: Khánh Hoàng, Tuấn Anh, Huy Hồ, Kim Phượng, Thùy Tiên, Sơn Thảo, Ngọc Minh, Cẩm Hiệp... 


  @THI LỤC P1 - LƯỢC SỬ Ông Thanh Sĩ - Bài Thuốc Hườn


@ THI LỤC P2 - Ba Năm Trường Trải - Bài Dân Tế - Khánh Hoàng & Thùy Tiên


@ THI LỤC P3 - Nông Nổi Người Dân - Xuân Canh Dần 1950 - Diễn Đọc - Khánh Hoàng -Thùy Tiên - Tuấn Anh


@ THI LỤC P4 - Kỷ Niệm 18 Tháng 5 -Tân Mão - Hành Đạo Thuyết Minh - Diễn Đọc: Khánh Hoàng - Thùy Tiên


@ THI LỤC P5 -Tặng Ông Ở Nhà Láng ,Tặng Dật Sĩ , Khuyên Người - Diễn Đọc: Khánh Hoàng ,Thùy Tiên


@ THI LỤC P6 - THANH DÂN XƯỚNG - THANH SĨ ĐÁP HỌA -Diễn Đọc: Tuấn Anh, Ngọc Minh, Cẩm Hiệp, Sơn Thảo


@ THI LỤC P7 -SỨ MẠNG ĐẠO THẦY -PHÁP MÔN HÀNH ĐẠO - Diễn Đọc: Khánh Hoàng ,Thùy Tiên -Tuấn Anh 


@ THI LỤC P8/8 - DIỆU LÝ TÂM NGUYÊN - ÔNG THANH SĨ GIẢI NGHĨA NHỮNG CÂU LIỂN ĐỐI

................oOo..................  


7B- TƯ TƯỞNG và 30 Điều Xử Thế 

- Của Ông Thanh Sĩ Do Tú Trinh và Khánh Hoàng diễn đọc:


@ Tư Tưởng và 30 Điều Xử Thế - Phần 1: TÌNH THƯƠNG CHÂN THẬT


@ Tư Tưởng và 30 Điều Xử Thế - Phần 2: Đối Với Trời Đất, Phật, Thánh , Tổ Tiên


@ Tư Tưởng và 30 Điều Xử Thế - Phần 3: Đối Với Tớ , Chủ -Trẻ Em - Người Già


@ Tư Tưởng và 30 Điều Xử Thế - Phần 4: Đối Với Kẻ Yếu Mạnh - Người Hung Người Hiền -Tam Cang Ngũ Thường 


@ Tư Tưởng và 30 Điều Xử Thế - Phần 5: Phật Ở Đâu, Hoài Cảm Tự Thán, Vài Nét Về Ông Thanh Sĩ, Điếu Văn ( Hết )
    ----------oOo---------


 ------ TRANG 8 ------

8- THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU 

- Những Bài thuyết Pháp tại ngôi Tây An Cổ Tự ​vào ngày Sóc Vọng (Ngày 14, Rằm, 29, 30 hoặc Mùng 1)


@ THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU Năm 1953 Quyển 1 - Dạng DOC

@ THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU 1953 Quyển 1 - Dạng PDF

@ THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU Năm 1954 Quyển 2 - Dạng DOC
@ THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU 1954 Quyển 2 - Dạng PDF

@ THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU Toàn Bộ - Dạng DOC
@ THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU Toàn Bộ - Dạng PDF

@ ĐÍNH CHÍNH THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU Ấn Bản 2001
**********


THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU Quyển 1-Thuyết Giảng Năm 1953 - Độc Giảng Viên và ĐĐ PGHH Diễn đọc - Dạng MP3:

 @ T.P.Ứ.K 1/8 -ĐGV

@ T.P.Ứ.K 2/8 -ĐGV

@ T.P.Ứ.K 3/8 -ĐGV 

@ T.P.Ứ.K 4/8 -ĐGV

@ T.P.Ứ.K 5/8 -ĐGV 

@ T.P.Ứ.K 6/8 -ĐGV

@ T.P.Ứ.K 7/8 -ĐGV 

@ T.P.Ứ.K 8/8 -ĐGV

*********


THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU -Sư Huệ Duyên Diễn đọc 14 Phần

@ T.P.Ứ.K. Sư HD 1/14 

@ T.P.Ứ.K. Sư HD 2/14 

@ T.P.Ứ.K. Sư HD 3/14  

@ T.P.Ứ.K. Sư HD 4/14 

@ T.P.Ứ.K. Sư HD 5/14  

@ T.P.Ứ.K. Sư HD 6/14 

@ T.P.Ứ.K. Sư HD 7/14 

@ T.P.Ứ.K.Sư HD 8/14 

@ T.P.Ứ.K. Sư HD 9/14  

@ T.P.Ứ.K. Sư HD 10/14

@ T.P.Ứ.K. Sư HD 11/14 

@ T.P.Ứ.K.Sư HD 12/14 

@ T.P.Ứ.K.Sư HD 13/14 

@ T.P. Ứ.K Sư HD 14/14

........oOo.......

THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU Quyển 1 -Thuyết Giảng Năm Quý Tị 1953 - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn ngâm 28 Phần:


@ GIỚI THIỆU Về THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU Của Ngài Thanh Sĩ

@T.P.Ứ.K. Bé-Bảy 1

@T.P.Ứ.K. Bé-Bảy 2

@T.P.Ứ.K. Bé-Bảy 3

@T.P.Ứ.K. Bé-Bảy 4

@T.P.Ứ.K. Bé-Bảy 5

@T.P.Ứ.K. Bé-Bảy 6

@T.P.Ứ.K. Bé-Bảy 7

@T.P.Ứ.K. Bé-Bảy 8

@T.P.Ứ.K. Bé-Bảy 9

@T.P.Ứ.K. Bé-Bảy 10

@T.P.Ứ.K. Bé-Bảy 11

@T.P.Ứ.K. Bé-Bảy 12

@T.P.Ứ.K. Bé-Bảy 13

@T.P.Ứ.K. Bé-Bảy 14

 @T.P.Ứ.K. Bé-Bảy 15

@T.P.Ứ.K. Bé-Bảy 16

 @T.P.Ứ.K. Bé-Bảy 17

@T.P.Ứ.K. Bé-Bảy 18

@T.P.Ứ.K. Bé-Bảy 19

@T.P.Ứ.K. Bé-Bảy 20

@T.P.Ứ.K. Bé-Bảy 21

@T.P.Ứ.K. Bé-Bảy 22

@T.P.Ứ.K. Bé-Bảy 23

@T.P.Ứ.K. Bé-Bảy 24

@T.P.Ứ.K. Bé-Bảy 25

@T.P.Ứ.K. Bé-Bảy 26

@T.P.Ứ.K. Bé-Bảy 27

      @T.P.Ứ.K. Bé-Bảy 28/28

**********


THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU Quyển 1 -Thuyết Giảng Năm QUÝ TỊ 1953 - Do Tú Trinh và Khánh Hoàng Diễn đọc 11 Phần:

@T.P.Ứ.K. TT-KH -P1 

@T.P.Ứ.K. TT-KH -P2 

@T.P.Ứ.K. TT-KH -P3  

@T.P.Ứ.K. TT-KH -P4

@T.P.Ứ.K. TT-KH -P5 

@T.P.Ứ.K. TT-KH -P6

@T.P.Ứ.K.TT-KH -P7

@T.P.Ứ.K. TT-KH -P8

@T.P.Ứ.K. TT-KH -P9 

@T.P.Ứ.K. TT-KH -P10

@T.P.Ứ.K. TT-KH -P11A/16 Giảng Cuối Năm Quý Tị 1953   

----------


THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU Quyển 2 -Thuyết GiảngThuyết Giảng Năm GIÁP NGỌ 1954 -Do Tú Trinh và Khánh Hoàng Diễn đọc 6 Phần:


@T.P.Ứ.K. TT-KH 11B/16 

@T.P.Ứ.K. TT-KH 12/16

@T.P.Ứ.K. TT-KH 13/16 

@T.P.Ứ.K. TT-KH 14/16

@T.P.Ứ.K. TT-KH 15/16  

@T.P.Ứ.K. TT-KH 16/16

********************


 ----- TRANG 9 ------

9- BỬU SƠN KỲ HƯƠNG:

A-TÀI LIỆU THAM KHẢO 

@ THẬP NGUYỆN HOẰNG KHỨ LAI CHUYỂN hay BỒ TÁT Hạnh trong Bửu Sơn Kỳ Hương:-Dạng DOC

@ BỬU SƠN KỲ HƯƠNG - Tác giả Vương Kim - Dạng PDF
@ ĐỜI HẠ NGUƠN - Tác giả Vương Kim - Dạng PDF 

@ DƯỚI BÓNG CỘI TÙNG hay Lời Sấm Ký  Của Đức Phật Trùm - Dạng DOC

@ ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN - Đào Hưng và Vương Kim biên soạn – Sách Dạng PDF

@ GIẢNG LAN THIÊN  Của Ngài Cử Đa - Dạng PDF

@ GIẢNG TÀ LƠN Của Ngài Cử Đa - Dạng PDF

@ HỆ PHÁI TỨ ÂN HIẾU NGHĨA Của TRẦN VĂN QUẾ - Sách Dạng PDF

(Xem KIM CỔ KỲ QUAN Của Ba Nguyễn V Thới - ở Cuối Trang)

@ MƯỜI ĐIỀU KHUYẾN TU Của Đức Phật Thầy - Dạng DOC

@ NGŨ GIÁO VĂN Của Đức BỔN SƯ NúiI Tượng - Dạng PDF

@ SÁM GIẢNG NGƯỜI ĐỜI của Đức Sư Vải Bán Khoai - Dạng DOC

@ SÁM GIẢNG NGƯỜI ĐỜI của Đức Sư Vải Bán Khoai - Dạng PDF 

@ Sấm Trạng Trình -Tứ Thánh -Tam Hoàng Thơ - Dạng PDF

@ Sấm Truyền Đức Phật Thầy Tây An - Nguyễn Văn Hầu Biên soạn - Dạng PDF

@ TẬN THẾ và HỘI LONG HOA - Vương Kim biên soạn - Dạng PDF
@ THẤT SƠN MẦU NHIỆM -  Do Nguyễn văn Hầu và Dật Sĩ Trần Văn Nhựt Biên Soạn – Sách Dạng PDF

@ THẬP NGUYỆN HOẰNG KHỨ LAI CHUYỂN -BỒ TÁT HẠNH trong Bửu Sơn Kỳ Hương -Dạng DOC

@ THẬP THIỀN HUỆ TÂM KHAI -10 Đề Mục Song Tu Thiền Tịnh trong Bửu Sơn Kỳ Hương - Dạng DOC

@ TIẾNG DỘI SÔNG MÊ Của Ông Cử Đa - Dạng PDF

@Tiền Giảng Đức Phật Thầy Tây An-  Do NGUYỄN VĂN HẦU và NGUYỄN HỮU HIỆP - Dạng PDF

@ Tứ Thánh - Tam Hoàng Thơ - Sấm Trạng Trình - Dạng PDF 

  

B- Nghe Tải LƯỢC SỬ TRUYỀN THỪA Trong BỬU SƠN KỲ HƯƠNG - Dạng MP3:

@ Lược Sử  Nguồn Gốc Bửu Sơn Kỳ Hương - Các Thời Kỳ Phổ Hóa - Ngũ Hệ Truyền Thừa

 @Lược Sử (01) ĐỨC PHẬT THẦY Trị Bịnh Dịch cho Dân - Triều Đình Thử Thách Lót Hình Phật dưới Chiếu

@Lược Sử (01B) Sấm Giảng -GIÁC MÊ - SẤM TRUYỀN - GIẢNG XƯA - 10 ĐIỀU KHUYẾN TU -Thư Viện PGHH

 @Lược Sử (02A) ĐỨC PHẬT TRÙM - .THƯ VIỆN PGHH: Sơn ThảoDiễn Đọc

 @Lược Sử (02B) ĐỨC PHẬT TRÙM - DƯỚI BÓNG CỘI TÙNG -Thư Viện PGHH:Tuấn Anh ,Sơn Thảo Diễn đọc

 @Lược Sử (03) ĐỨC BỔN SƯ NGÔ LỢI -Diễn Đọc -Tuấn Anh - THƯ VIỆN PGHH Thực Hiện

 @Lược Sử (03B) ĐỨC BỔN SƯ (1-3) BỨC ĐỒ THƠ - CHUYỂN LUÂN BÁT QUÁI -Thư Viện PGHH Thực Hiện

@Lược Sử (03C) ĐỨC BỔN SƯ (2-3) - NGŨ GIÁO VĂN-THƯ VIỆN PGHH: Tuấn Anh, Ngọc Minh Diễn Đọc

@Lược Sử (03D) ĐỨC BỔN SƯ (3-3)- ĐỆ LỤC - ĐỆ THẤT HIỆU - Ngọc Minh - Tuấn Anh Diễn Đọc -THƯ VIỆN PGHH Thực Hiện

 @Lược Sử (04) ĐỨC SƯ VÃI BÁN KHOAI  Diễn đọc - Sơn Thảo -THƯ VIỆN PGHH Thực Hiện

@Lược Sử (04b) SẤM GIẢNG NGƯỜI ĐỜI GIẢNG 11 HỒI (1-4) -ĐỨC SƯ VÃI BÁN KHOAI -THƯ VIỆN PGHH

@Lược Sử (04c) SẤM GIẢNG NGƯỜI ĐỜI GIẢNG 11 HỒI (2-4) (Hồi 3, 4)-ĐỨC SƯ VÃI BÁN KHOAI -Nghệ Sĩ -Khánh Hoàng Thùy Tiên Diễn đọc

@Lược Sử (04d) SẤM GIẢNG NGƯỜI ĐỜI GIẢNG 11 HỒI (3-4) (Hồi 5,6,7,8) của ĐỨC SƯ VÃI BÁN KHOAI -THƯ VIỆN PGHH

@Lược Sử (04e) SẤM GIẢNG NGƯỜI ĐỜI GIẢNG 11 HỒI (4-4) (Hồi 9,10,11 Hết) -ĐỨC SƯ VÃI BÁN KHOAI

 @Lược Sử (05) ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ - SỰ LÂM PHÀM Và KHAI SÁNG ĐẠO PGHH -Diễn Đọc Tuấn Anh-Sơn Thảo

 @Lược Sử (06) ĐỨC CỐ QUẢN Thập Nhị Hiền Thủ PHẬT THẦY TÂY AN - THƯ VIỆN PGHH Cẩm Hiệp Diễn Đọc 

 

@Lược Sử (07) ÔNG CỬ ĐA Đắc Đạo Tiên - Diễn Đọc Tuấn Anh -THƯ VIỆN PGHH Thực Hiện

 @Lược Sử (07B) -GIẢNG TÀ LƠN - ÔNG CỬ ĐA ĐẮC ĐẠO (1-2) Nghệ Sĩ Diễn Đọc , Cẩm Hiệp, Ngọc Minh

 @Lược Sử (07C) GIẢNG LAN THIÊN - ÔNG CỬ ĐA ĐẮC ĐẠO (2-2) THƯ VIỆN PGHH: Khánh Hoàng, Thùy Tiên Diễn Đoc

 @Lược Sử (08) ÔNG TRẦN VĂN NHU (8) Thập Nhị Hiền Thủ ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN -Sơn Thảo đọc

 @Lược Sử (09) ÔNG ĐẠO LẬP-THƯ VIỆN PGHH:- Diễn Đọc Ngọc Minh

 @Lược Sử (10) ÔNG ĐẠO NGOẠN - BỬU SƠN KỲ HƯƠNG -THƯ VIỆN PGHH - Diễn Đọc - Cẩm Hiệp 

 @ Lược sử (11) ÔNG ĐẠO XUYẾN Có Thần Thông - Thập Nhị Hiền Thủ ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN -Diễn Đọc Ngọc Minh

 @Lược Sử (12) ÔNG HAI LÃNH -Thập Đại Đệ Tử ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN-THƯ VIỆN PGHH: Cẩm Hiệp Đọc 

@Lược Sử (13) Ông Tăng Chủ - Thập Nhị Hiền Thủ ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN -THƯ VIỆN PGHH: Ngọc Minh Diễn đọc 

@Ông Đình Tây Bắt Sấu Thần - Thập Nhị Hiền Thủ ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN - Diễn Đọc - Cẩm Hiệp

@Lược Sử (15) ÔNG NGUYỄN VĂN THỚI - Diễn Đọc Tuấn Anh

************

C-- NgheTải Giảng Bửu Sơn Kỳ Hương-Dạng MP3

 @ Dưới Bóng Cội Tùng - Lời Sấm Ký Của Đức Phật Trùm- Do ĐGV Phan Thị Tua diễn ngâm
@ Dưới Bóng Cội Tùng - của Đức Phật Trùm – Sư Huệ Duyên diễn ngâm

 @SẤM GIẢNG NGƯỜI ĐỜI (1-4) Của Đức Sư Vãi Bán Khoai -Sư Huệ Duyên Diễn ngâm

@SẤM GIẢNG NGƯỜI ĐỜI (2-4) -Sư Huệ Duyên Diễn ngâm

@SẤM GIẢNG NGƯỜI ĐỜI (3-4) -Sư Huệ Duyên Diễn ngâm

@SẤM GIẢNG NGƯỜI ĐỜI (4-4) -Sư Huệ Duyên Diễn ngâm

 

@TRI LAI BỬU TÍCH (1-4) -Lược Sử ĐỨC CỐ QUẢN & CẬU HAI NHU - Phật Thầy Hóa Thân và Tiên Tri

@TRI LAI BỬU TÍCH (2-4) Triều Đình Thử Thách Phật Thầy - Đức Cố Đánh Giặc Tây xong Hóa Thân

@TRI LAI BỬU TÍCH (3-4) Đức Cố Tỏ Ngộ - Đức Cố Cắm 4 Ông thẻ -THƯ VIỆN PGHH

@TRI LAI BỬU TÍCH (4-4h) Phật Thầy Tiên Tri - Đức Cố Hóa Thân - Kể Về Bà Cố Và Cậu Hai Nhu

 

@TRI LAI BỬU TÍCH -Diễn Ngâm PhanThị Tua 1-4

@TRI LAI BỬU TÍCH -Diễn Ngâm PhanThị Tua 2-4

@TRI LAI BỬU TÍCH -Diễn Ngâm PhanThị Tua 3-4

@TRI LAI BỬU TÍCH -Diễn Ngâm PhanThị Tua 4-4

 

@Tri Lai Bửu Tích -Sư Huệ Duyên Tụng Phần: 1-4

@Tri Lai Bửu Tích -Sư Huệ Duyên Tụng Phần: 2-4

@Tri Lai Bửu Tích -Sư Huệ Duyên tụng Phần 3-4

@Tri Lai Bửu Tích -Sư Huệ Duyên Tụng Phần 4-4


@TỨ THÁNH -Tam Hoàng Thơ-Thư Viện PGHH 

--- --- --- --- ---

 @ GIÁC MÊ - SẤM TRUYỀN của Đức Phật Thầy Tây An- ĐGV: Phan Thị Tua diễn ngâm

 @ Giảng Tòng Sơn Phật Thầy Tây An- ĐGV Nguyễn Bé Bảy diễn ngâm
*********** 


D- KIM CỔ KỲ QUAN Của Ông Ba Nguyễn Văn Thới:

@ KCKQ Quyển Q1 Kim Cổ Kỳ Quan - Dạng PDF

@ KCKQ Q2 Giác Mê - PDF

@ KCKQ Q3 Cáo Thị - PDF

@ KCKQ Q4 Vân Tiên - PDF

@ KCKQ Q5 Ngồi Buồn - PDF

@ KCKQ Q6 Bổn Tuồng - PDF

@ KCKQ Q7 Thừa Nhàn - PDF

@ KCKQ Q8 Tiền Giang - PDF

@ KCKQ Q9 Kiểng Tiên - PDF

@BẢNG HIỆU ĐÍNH KIM CỔ KỲ QUAN - Dạng PDF

********

Nghe Tải KIM CỔ KỲ QUAN -Dạng MP3

Diễn Ngâm Kim Cổ Kỳ Quan -Do Thư Viện PGHH Thực Hiện: Khánh Hoàng, Tuấn Anh, Nhã Quỳnh, Cẩm Hiệp, Ngọc Minh, Thùy Tiên diễn đọc và Độc Giảng Viên PGHH diễn đọc:

@ LƯỢC SỬ ÔNG Ba NGUYỄN VĂN THỚI

@ Q1 Kim Cổ Kỳ Quan 1/3

@ Q1 Kim Cổ Kỳ Quan 2/3

@ Q1 Kim Cổ Kỳ Quan 3/3 

@ Q2 Giác Mê

@ KCKQ Q3 Cáo Thị 1/2

@ KCKQ Q3 Cáo Thị 2/2 

@ KCKQ 4 Vân Tiên 1/2

@ KCKQ 4 Vân Tiên 2/2 

@ KCKQ 5 Ngồi Buồn

@ Q6 Bổn Tuồng 1/2

@ KCKQ 6 Bổn Tuồng 2/2

@ Q7 Thừa Nhàn -Phần 1/5

 @ KCKQ 7 Thừa Nhàn 2/5

@ Q7 Thừa Nhàn 3/5

 @ KCKQ 7 Thừa Nhàn 4/5

@ Q7 Thừa Nhàn 5/5

 

@ KCKQ 8 Tiền Giang 1/7

@ KCKQ 8 Tiền Giang 2/7

@ KCKQ 8 Tiền Giang -Phần 3/7

@ KCKQ 8 Tiền Giang 4/7

@ KCKQ 8 Tiền Giang 5/7

@ KCKQ 8 Tiền Giang 6/7

@ KCKQ 8 Tiền Giang 7/7

 

@ KCKQ 9 Kiểng Tiên 1/3

@ KCKQ 9 Kiểng Tiên 2/3

@ KCKQ 9 Kiểng Tiên -Phần 3/3 -Hết
**********

 

Kim Cổ Kỳ Quan – Do ĐGV Phan Thị Tua diễn ngâm

@ GIỚI THIỆU KCKQ  0/4

@ Q1: Kim Cổ Kỳ Quan 1/4

@ Q1: Kim Cổ Kỳ Quan 2/4

@ Q1: Kim Cổ Kỳ Quan 3/4

 @ Q1: Kim Cổ Kỳ Quan 4/4 

@ Q2: Giác Mê

  

Kim Cổ Kỳ Quan Do Nhóm ĐGV PGHH diễn ngâm:

@ Q4: Vân Tiên 1/2

@ Q4: Vân Tiên 2/2

@ Q5: Ngồi Buồn 1/2

@ Q5: Ngồi Buồn 2/2

@ Q6: Bổn Tuồng 1/2

@ Q6: Bổn Tuồng 2/2 

@ Q7: Thừa Nhàn 1/8 

@ Q7: Thừa Nhàn 2/8

@ Q7: Thừa Nhàn 3/8

@ Q7: Thừa Nhàn 4/8

@ Q7: Thừa Nhàn 5/8

@ Q7: Thừa Nhàn 6/8

@ Q7: Thừa Nhàn 7/8

@ Q7: Thừa Nhàn 8/8

 

@ Q8: Tiền Giang 1/3

@ Q8: Tiền Giang 2/3 

@ Q8: Tiền Giang 3/3

@ Q9: Kiểng Tiên 1/4

@ Q9: Kiểng Tiên 2/4 

@ Q9: Kiểng Tiên 3/4

@ Q9: Kiểng Tiên 4/4  

******************** 

------- TRANG 10 --------

10- TÀI LIỆU PHẬT GIÁO HÒA HẢO: 

@ Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật Giáo Thời Đại - Tiến Sĩ Lê Hiếu Liêm Biên Soạn -Sách Dạng PDF

@ CHUYỆN BÊN THẦY - Dạng DOC

@ CHUYỆN BÊN THẦY - Dạng PDF


 @ Dõi Gót Theo Thầy- Biên Soan: Ngô-Thành-Bá
@Để Hiểu Phật Giáo Hòa Hảo - Tác giả Thanh Sĩ và Vương Kim -Dạng PDF
@ Điển Tích Triết Văn -Tác giả Huỳnh Mẫn Thế - Sách Dạng PDF
@ ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ -Tác giả Vương Kim - Dạng PDF

@ Đức Thầy Lâm Nạn Tại ĐỐC VÀNG -Tác giả Lê Thành Lạc - PDF

@ MƯỜI ĐIỀU ƠN của người con thọ nơi Cha Mẹ - Dạng DOC

 @ TỊNH ĐỘ YẾU GIẢI - Đàm Liên Tinh Giả Biên Soan

****** 

    Nghe Tải: 500 Chuyện BÊN THẦY Ấn bản 2019 Dạng MP3 -Thư Viện PGHH: Tuấn Anh - Ngọc Minh - Bùi Anh Tuấn và Xuân Hiếu Diễn đọc "C.B.T. 1 đến 50”:


C.B.T 01/50    C.B.T 02/50

C.B.T 03/50    C.B.T 04/50

C.B.T 05/50    C.B.T 06/50

C.B.T 07/50    C.B.T 08/50

C.B.T 09/50    C.B.T 10/50

C.B.T 11/50    C.B.T 12/50

C.B.T 13/50    C.B.T 14/50

C.B.T 15/50    C.B.T 16/50

C.B.T 17/50    C.B.T 18/50

C.B.T 19/50    C.B.T 20/50

C.B.T 21/50    C.B.T 22/50

C.B.T 23/50    C.B.T 24/50

C.B.T 25/50    C.B.T 26/50

C.B.T 27/50    C.B.T 28/50

C.B.T 29/50    C.B.T 30/50

C.B.T 31/50    C.B.T 32/50

C.B.T 33/50    C.B.T 34/50

C.B.T 35/50    C.B.T 36/50

C.B.T 37/50    C.B.T 38/50

C.B.T 39/50    C.B.T 40/50

C.B.T 41/50    C.B.T 42/50

C.B.T 43/50    C.B.T 44/50

C.B.T 45/50    C.B.T 46/50

 C.B.T 47/50   C.B.T 48/50
C.B.T 49/50

Chuyện Bên Thầy -C.B.T.50/50

 ********


CHUYỆN BÊN THẦY - Do Thanh Kim Huệ, Thanh Điền và ĐĐ Thiện Nghĩa diễn đọc- Dạng MP3


@ Chuyện Bên Thầy - 1/8
 @ Chuyện Bên Thầy - 2/8
@ Chuyện Bên Thầy- 3/8
 @ Chuyện Bên Thầy - 4/8
@ Chuyện Bên Thầy- 5/8
 @ Chuyện Bên Thầy - 6/8
@ Chuyện Bên Thầy - 7/8

@ Chuyện Bên Thầy - 8/8
    *********

Nghệ Sĩ Diễn Ngâm GIÁO LÝ PHẬT GIÁO HOÀ HẢO:
@ Băng GIA BẢO MP3 - 1/2 - Thực hiện trước 1975 - Do Nghệ Sĩ và ĐĐ PGHH Diễn ngâm

@ Băng GIA BẢO MP3 - 2/2  - Thực hiện trước 1975 - Do Nghệ Sĩ và ĐĐ PGHH Diễn ngâm 

..................oOo..................

------- TRANG 11 --------

11-KINH PHẬT PHỔ THÔNG:


Theo lời thuật kể của mộtmộtmột số đồng đạo Niên Lão thì Đức Thầy có khuyên các vị ấy tham khảo thêm Kinh Pháp Bảo Đàn của Ngài Lục Tổ Huệ Năng và kinh Na Tiên Tỳ Kheo để hiểu thêm về giáo pháp và những quẩn khúc trong giáo lý đạo Phật  trong giáo lý mà mà đa số hay thắc mắc đặtt nghi vấn:

" Đức Lục Tổ ít ai dám sánh,

   Người dốt mà nói pháp quá rành".


Nhưng học thì phải hành nếu không dễ tăng trưởng lòng nhân ngã vì

 "Lựa làm chi cao chữ học hành,

  Miễn tỏ ngộ ấy lại gặp đạo".

Vì vậy trong khi hành đạo nếu chưa được thông suốt hãy tham khảo tư vấn với thiện hữu tri thức hay tham khảo thêm những quyển kinh phổ thông:


@ KINH PHÁP BẢO ÐÀN -HT Duy Lực -Dạng DOC

@ KINH PHÁP BẢO ÐÀN Dịch Giảng -HT Thanh Từ -Dạng DOC

@ PHÁP BẢO ÐÀN KINH Giảng Giải -HT Tuyên Hóa -Dạng DOC

@ Kinh Na Tiên Tỳ Kheo -Cao Hữu Đính Dịch- Dạng DOC

@ Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Thiện Nhựt Dịch -Dạng DOC

@ KINH MI TIÊN VẤN ĐÁP -HT Giới Nghiêm -Dạng DOC


Những kinh Phổ thông trong Tịnh Độ Tông:


@ 48 NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ -Dạng PDF

@ KINH A DI ĐÀ -Hán Văn -Dạng DOC 

@ KINH A DI ĐÀ SỚ SAO - HT Thịch Hành Trụ- Dạng DOC


@ Chú Thích PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH– HT Tuyên Hóa -Dạng DOC

@ KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT –HT Thiền Tâm- Dạng DOC

@ KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ -Dạng Doc

@ KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT Sớ Sao -Dạng Doc
@ KINH VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT –TN Tâm Tịnh Dịch- Dạng DOC

@ Niệm Phật Thập Yếu -HT Thiền Tâm -Dạng DOC 

@ Niệm Phật Vô Tướng - Cư Sĩ Hạnh Cơ -Dạng DOC

@ Phap-bao-dan-kinh GiảngGiải-HT Tuyên Hóa -Dạng DOC

@ Phật Thuyết ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ- Cư Sĩ Hạ Liên Cư -Dạng DOC 

 @ PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ - Cư Sĩ Hạ Liên Cư –HT Đức Niệm Dịch -Dạng DOC

@ Phật Thuyết Kinh A Di Ðà - HT Trí Tịnh- Dạng DOC

@ Phật Thuyết Kinh A Di Ðà -Song Ngữ Việt Anh- Dạng DOC


@ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC DU KÝ – Pháp Sư Khoan Tịnh -  Dạng DOC 


Kinh Phương Quảng Đại Thừa:


@ KINH BI HOA - Nguyễn Minh Tiến- Dạng DOC

@ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa -HT Tuyên Hóa -Dạng DOC

@ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa -HT Trí Tịnh -Dạng PDF
@ KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN Tập 1- HT Trí Tịnh -Dạng DOC

@ KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN Tập 2- HT Trí Tịnh -Dạng DOC

@ Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa -Dạng DOC

@ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện -HT Trí Tịnh -Dạng DOC

@ KINH HOA NGHIÊM -HT Trí Tịnh

@ Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật- HT Thiện Hoa - Dạng DOC

@ Kinh Niệm Phật Ba La Mật- HT ThienTam-MS DOC


@ KINH PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ- HT Tuyên Hóa -Dạng DOC

@ Kinh Vô Lượng Thọ -TN Tâm Tịnh - Dạng DOC

@ Phật Thuyết Kinh Phạm Võng Phẩm Bồ Tát Giới -HT Trí Tịnh Dịch -Dạng DOC
@ Phật Thuyết Kinh Phạm Võng Phẩm Bồ Tát Giới -HT Trí Tịnh Dịch -Dạng PDF

@ Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn -Dang DOC
@ THI KỆ PHÁP CÚ KINH –Pali –Anh -Việt-Tịnh Minh - Dạng PDF

@ Tự điển Pali-Việt -Dạng DOC

 ******************

Bấm Xem Cách Truy Cập