TRANG 9

BỬU SƠN KỲ HƯƠNG:


A-TÀI LIỆU THAM KHẢO 


@ BỒ TÁT HẠNH trong Bửu Sơn Kỳ Hương - Hay: THẬP NGUYỆN HOẰNG KHỨ LAI CHUYỂN -Dạng DOC


@ BỬU SƠN KỲ HƯƠNG - Tác giả Vương Kim - Dạng PDF
@ ĐỜI HẠ NGUƠN - Tác giả Vương Kim - Dạng PDF 

@ DƯỚI BÓNG CỘI TÙNG hay Lời Sấm Ký  Của Đức Phật Trùm - Dạng DOC

@ ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN - Đào Hưng và Vương Kim biên soạn – Sách Dạng PDF

@ GIẢNG LAN THIÊN  Của Ngài Cử Đa - Dạng PDF

@ GIẢNG TÀ LƠN Của Ngài Cử Đa - Dạng PDF

@ HỆ PHÁI TỨ ÂN HIẾU NGHĨA Của TRẦN VĂN QUẾ - Sách Dạng PDF


(Xem KIM CỔ KỲ QUAN Của Ba Nguyễn Văn  Thới - ở Cuối Trang)


@ MƯỜI ĐIỀU KHUYẾN TU Của Đức Phật Thầy - Dạng DOC


@ NGŨ GIÁO VĂN Của Đức BỔN SƯ Núi Tượng - Dạng PDF


@ SÁM GIẢNG NGƯỜI ĐỜI của Đức Sư Vải Bán Khoai - Dạng DOC

@ SÁM GIẢNG NGƯỜI ĐỜI của Đức Sư Vải Bán Khoai - Dạng PDF 


@ Sấm Trạng Trình -Tứ Thánh -Tam Hoàng Thơ - Dạng PDF

@ Sấm Truyền Đức Phật Thầy Tây An - Nguyễn Văn Hầu Biên soạn - Dạng PDF


@ TẬN THẾ và HỘI LONG HOA - Vương Kim biên soạn - Dạng PDF
@ THẤT SƠN MẦU NHIỆM -  Do Nguyễn văn Hầu và Dật Sĩ Trần Văn Nhựt Biên Soạn – Sách Dạng PDF


@ THẬP NGUYỆN HOẰNG KHỨ LAI CHUYỂN - hay: BỒ TÁT HẠNH trong Bửu Sơn Kỳ Hương -Dạng DOC


@ THẬP THIỀN HUỆ TÂM KHAI - Mười Đề Mục Song Tu Thiền Tịnh theo Bửu Sơn Kỳ Hương - Dạng DOC


@ TIẾNG DỘI SÔNG MÊ Của Ông Cử Đa - Dạng PDF

@Tiền Giảng Đức Phật Thầy Tây An - Dạng PDF Do NGUYỄN VĂN HẦU và NGUYỄN HỮU HIỆP Sưu Tầm, Chú Thích

@ Tứ Thánh - Tam Hoàng Thơ - Sấm Trạng Trình - Dạng PDF 

  

B- Nghe Tải LƯỢC SỬ TRUYỀN THỪA Trong BỬU SƠN KỲ HƯƠNG - Dạng MP3:

 

@ Lược Sử  Nguồn Gốc Bửu Sơn Kỳ Hương - Các Thời Kỳ Phổ Hóa - Ngũ Hệ Truyền Thừa

 @Lược Sử (01) ĐỨC PHẬT THẦY Trị Bịnh Dịch cho Dân - Triều Đình Thử Thách Lót Hình Phật dưới Chiếu

@Lược Sử (01B) Sấm Giảng -GIÁC MÊ - SẤM TRUYỀN - GIẢNG XƯA - 10 ĐIỀU KHUYẾN TU -Thư Viện PGHH

 @Lược Sử (02A) ĐỨC PHẬT TRÙM - .THƯ VIỆN PGHH: Sơn ThảoDiễn Đọc

 @Lược Sử (02B) ĐỨC PHẬT TRÙM - DƯỚI BÓNG CỘI TÙNG -Thư Viện PGHH:Tuấn Anh ,Sơn Thảo Diễn đọc

 @Lược Sử (03) ĐỨC BỔN SƯ NGÔ LỢI -Diễn Đọc -Tuấn Anh - THƯ VIỆN PGHH Thực Hiện

 @Lược Sử (03B) ĐỨC BỔN SƯ (1-3) BỨC ĐỒ THƠ - CHUYỂN LUÂN BÁT QUÁI -Thư Viện PGHH Thực Hiện

@Lược Sử (03C) ĐỨC BỔN SƯ (2-3) - NGŨ GIÁO VĂN-THƯ VIỆN PGHH: Tuấn Anh, Ngọc Minh Diễn Đọc

@Lược Sử (03D) ĐỨC BỔN SƯ (3-3)- ĐỆ LỤC - ĐỆ THẤT HIỆU - Ngọc Minh - Tuấn Anh Diễn Đọc -THƯ VIỆN PGHH Thực Hiện

 @Lược Sử (04) ĐỨC SƯ VÃI BÁN KHOAI  Diễn đọc - Sơn Thảo -THƯ VIỆN PGHH Thực Hiện


@Lược Sử (04b) SẤM GIẢNG NGƯỜI ĐỜI GIẢNG 11 HỒI (1-4) -ĐỨC SƯ VÃI BÁN KHOAI -THƯ VIỆN PGHH Thực Hiện 

@Lược Sử (04c) SẤM GIẢNG NGƯỜI ĐỜI GIẢNG 11 HỒI (2-4) (Hồi 3, 4)-ĐỨC SƯ VÃI BÁN KHOAI -Nghệ Sĩ -Khánh Hoàng Thùy Tiên Diễn đọc

@Lược Sử (04d) SẤM GIẢNG NGƯỜI ĐỜI GIẢNG 11 HỒI (3-4) (Hồi 5,6,7,8) của ĐỨC SƯ VÃI BÁN KHOAI -THƯ VIỆN PGHH

@Lược Sử (04e) SẤM GIẢNG NGƯỜI ĐỜI GIẢNG 11 HỒI (4-4) (Hồi 9,10,11 Hết) -ĐỨC SƯ VÃI BÁN KHOAI

 @Lược Sử (05) ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ - SỰ LÂM PHÀM Và KHAI SÁNG ĐẠO PGHH -Diễn Đọc Tuấn Anh-Sơn Thảo

 @Lược Sử (06) ĐỨC CỐ QUẢN Thập Nhị Hiền Thủ PHẬT THẦY TÂY AN - THƯ VIỆN PGHH Cẩm Hiệp Diễn Đọc 

 

@Lược Sử (07) ÔNG CỬ ĐA Đắc Đạo Tiên - Diễn Đọc Tuấn Anh .THƯ VIỆN PGHH Thực Hiện

 @Lược Sử (07B) -GIẢNG TÀ LƠN - ÔNG CỬ ĐA ĐẮC ĐẠO (1-2) Nghệ Sĩ Diễn Đọc, Cẩm Hiệp, Ngọc Minh

 @Lược Sử (07C) GIẢNG LAN THIÊN - ÔNG CỬ ĐA ĐẮC ĐẠO (2-2) THƯ VIỆN PGHH: Khánh Hoàng, Thùy Tiên Diễn Đoc

 @Lược Sử (08) ÔNG TRẦN VĂN NHU (8) Thập Nhị Hiền Thủ ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN -Sơn Thảo đọc

 @Lược Sử (09) ÔNG ĐẠO LẬP-THƯ VIỆN PGHH:- Diễn Đọc Ngọc Minh

 @Lược Sử (10) ÔNG ĐẠO NGOẠN - BỬU SƠN KỲ HƯƠNG -THƯ VIỆN PGHH - Diễn Đọc - Cẩm Hiệp 

 @Lược Sử (11) ÔNG ĐẠO XUYẾN Có Thần Thông - Thập Nhị Hiền Thủ ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN Diễn Đọc - Ngọc Minh

 @Lược Sử (12) ÔNG HAI LÃNH -Thập Đại Đệ Tử ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN-THƯ VIỆN PGHH: Cẩm Hiệp Đọc 

@Lược Sử (13) Ông Tăng Chủ - Thập Nhị Hiền Thủ ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN -THƯ VIỆN PGHH: Ngọc Minh Diễn đọc 

@Ông Đình Tây Bắt Sấu Thần - Thập Nhị Hiền Thủ ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN - Diễn Đọc - Cẩm Hiệp

 

@Lược Sử (15) ÔNG NGUYỄN VĂN THỚI - Diễn Đọc Tuấn Anh

************


C-- Nghe Tải Giảng Bửu Sơn Kỳ Hương -Dạng MP3

 

@ Dưới Bóng Cội Tùng - Lời Sấm Ký Của Đức Phật Trùm- Do ĐGV Phan Thị Tua diễn ngâm


@ Dưới Bóng Cội Tùng - của Đức Phật Trùm – Sư Huệ Duyên diễn ngâm

--------

 @SẤM GIẢNG NGƯỜI ĐỜI (1-4) Của Đức Sư Vãi Bán Khoai -Sư Huệ Duyên Diễn ngâm

@SẤM GIẢNG NGƯỜI ĐỜI (2-4) -Sư Huệ Duyên Diễn ngâm

@SẤM GIẢNG NGƯỜI ĐỜI (3-4) -Sư Huệ Duyên Diễn ngâm

@SẤM GIẢNG NGƯỜI ĐỜI (4-4) -Sư Huệ Duyên Diễn ngâm

 ---------

@TRI LAI BỬU TÍCH (1-4) -Lược Sử ĐỨC CỐ QUẢN & CẬU HAI NHU - Phật Thầy Hóa Thân và Tiên Tri

@TRI LAI BỬU TÍCH (2-4) Triều Đình Thử Thách Phật Thầy - Đức Cố Đánh Giặc Tây xong Hóa Thân

@TRI LAI BỬU TÍCH (3/4) Đức Cố Tỏ Ngộ - Đức Cố Cắm 4 Ông thẻ -THƯ VIỆN PGHH Thực Hiện

@TRI LAI BỬU TÍCH (4/4) Phật Thầy Tiên Tri - Đức Cố Hóa Thân - Kể Về Bà Cố Và Cậu Hai Nhu

 

@TRI LAI BỬU TÍCH -Diễn Ngâm Phan Thị Tua 1/4

@TRI LAI BỬU TÍCH -Diễn Ngâm Phan Thị Tua 2/4

@TRI LAI BỬU TÍCH -Diễn Ngâm Phan Thị Tua 3/4

@TRI LAI BỬU TÍCH -Diễn Ngâm Phan Thị Tua 4/4

********* 

@Tri Lai Bửu Tích -Sư Huệ Duyên Tụng  P 1/4

@Tri Lai Bửu Tích -Sư Huệ Duyên Tụng P 2/4

@Tri Lai Bửu Tích -Sư Huệ Duyên tụng P 3/4

@Tri Lai Bửu Tích -Sư Huệ Duyên Tụng P 4/4

--------

@TỨ THÁNH -Tam Hoàng Thơ -Thư Viện PGHH Thực Hiện

--------

 @ GIÁC MÊ - SẤM TRUYỀN của Đức Phật Thầy Tây An- ĐGV: Phan Thị Tua diễn ngâm


 @ Giảng Tòng Sơn Phật Thầy Tây An- ĐGV Nguyễn Bé Bảy diễn ngâm
*********** 


   D- KIM CỔ KỲ QUAN Của Ông Ba Nguyễn Văn Thới:


@ KCKQ Quyển Q1 Kim Cổ Kỳ Quan - Dạng PDF

@ KCKQ Q2 Giác Mê - PDF

@ KCKQ Q3 Cáo Thị - PDF

@ KCKQ Q4 Vân Tiên -PDF

@ KCKQ Q5 Ngồi Buồn - Dạng PDF

@ KCKQ Q6 Bổn Tuồng - Dạng PDF

@ KCKQ Q7 Thừa Nhàn - Dạng PDF

@ KCKQ Q8 Tiền Giang - Dạng PDF

@ KCKQ Q9 Kiểng Tiên - Dạng PDF

@BẢNG HIỆU ĐÍNH ĐÍNH CHÍNH KIM CỔ KỲ QUAN - Dạng PDF

*******


Nghe Tải KIM CỔ KỲ QUAN -Dạng MP3

Diễn Ngâm Kim Cổ Kỳ Quan -Do Thư Viện PGHH Thực Hiện: Khánh Hoàng, Tuấn Anh, Nhã Quỳnh, Cẩm Hiệp, Ngọc Minh, Thùy Tiên diễn đọc và Độc Giảng Viên PGHH diễn đọc:


@ LƯỢC SỬ-ÔNG Ba NGUYỄN VĂN THỚI


@ Q1 Kim Cổ Kỳ Quan -  1/3

@ Q1 Kim Cổ Kỳ Quan - 2/3

@ Q1 Kim Cổ Kỳ Quan - 3/3  

@ KCKQ Q2: Giác Mê


@ KCKQ Q3 Cáo Thị - 1/2

@ KCKQ Q3 Cáo Thị - 2/2

 

@ KCKQ 4 Vân Tiên - 1/2

@ KCKQ 4 Vân Tiên - 2/2

 

@ KCKQ 5 Ngồi Buồn


@ KCKQ 6 Bổn Tuồng 1/2

@ KCKQ 6 Bổn Tuồng 2/2


@ KCKQ 7 Thừa Nhàn 1/5

@ KCKQ 7 Thừa Nhàn 2/5

@ KCKQ 7 Thừa Nhàn 3/5

@ KCKQ 7 Thừa Nhàn 4/5

@ KCKQ 7 Thừa Nhàn 5/5

 

@ KCKQ 8 Tiền Giang 1/7

@ KCKQ 8 Tiền Giang 2/7

@ KCKQ 8 Tiền Giang 3/7

@ KCKQ 8 Tiền Giang 4/7

@ KCKQ 8 Tiền Giang 5/7

@ KCKQ 8 Tiền Giang 6/7

@ KCKQ 8 Tiền Giang 7/7

 

@ KCKQ 9 Kiểng Tiên 1/3

@ KCKQ 9 Kiểng Tiên 2/3

@ KCKQ 9 Kiểng Tiên 3/3
****************

 

Kim Cổ Kỳ Quan – Do ĐGV Phan Thị Tua diễn ngâm


@ GIỚI THIỆU KCKQ

@ Q1: Kim Cổ Kỳ Quan 1/4

@ Q1: Kim Cổ Kỳ Quan 2/4

@ Q1: Kim Cổ Kỳ Quan 3/4

@ Q1: Kim Cổ Kỳ Quan 4/4 


@ Q2: Giác Mê 1/1

  

Kim Cổ Kỳ Quan Do Nhóm ĐGV PGHH diễn ngâm:


@ Q4: Vân Tiên 1/2

@ Q4: Vân Tiên 2/2

@ Q5: Ngồi Buồn 1/2

@ Q5: Ngồi Buồn 2/2

@ Q6: Bổn Tuồng 1/2

@ Q6: Bổn Tuồng 2/2 

@ Q7: Thừa Nhàn 1/8 

@ Q7: Thừa Nhàn 2/8

@ Q7: Thừa Nhàn 3/8

@ Q7: Thừa Nhàn 4/8

@ Q7: Thừa Nhàn 5/8

@ Q7: Thừa Nhàn 6/8

@ Q7: Thừa Nhàn 7/8

@ Q7: Thừa Nhàn 8/8

 

@ Q8: Tiền Giang 1/3

@ Q8: Tiền Giang 2/3 

@ Q8: Tiền Giang 3/3

@ Q9: Kiểng Tiên 1/4

@ Q9: Kiểng Tiên 2/4 

@ Q9: Kiểng Tiên 3/4

@ Q9: Kiểng Tiên 4/4  

****************