TRANG 8

THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU 


- Những Bài thuyết Pháp tại ngôi Tây An Cổ Tự ​vào ngày Sóc Vọng (Ngày 14, Rằm, 29, 30 hoặc Mùng 1)


@ THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU Năm 1953 Quyển 1 - Dạng DOC

@ THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU 1953 Quyển 1 - Dạng PDF

@ THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU Năm 1954 Quyển 2 - Dạng DOC
@ THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU 1954 Quyển 2 - Dạng PDF

@ THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU Toàn Bộ - Dạng DOC
@ THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU Toàn Bộ - Dạng PDF

@ ĐÍNH CHÍNH THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU Ấn Bản Hoa Kỳ 2001
**********


THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU Quyển 1-Thuyết Giảng Năm 1953 - Độc Giảng Viên PGHH Diễn đọc - Dạng MP3:


@ T.P.Ứ.K 1/8 -ĐGV

@ T.P.Ứ.K 2/8 -ĐGV

@ T.P.Ứ.K 3/8 -ĐGV 

@ T.P.Ứ.K 4/8 -ĐGV

@ T.P.Ứ.K 5/8 -ĐGV 

@ T.P.Ứ.K 6/8 -ĐGV

@ T.P.Ứ.K 7/8 -ĐGV 

@ T.P.Ứ.K 8/8 -ĐGV

*********


THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU Quyển 1 -Sư Huệ Duyên Diễn đọc 14 Phần


@ T.P.Ứ.K. Sư HD 1/14 

@ T.P.Ứ.K. Sư HD 2/14 

@ T.P.Ứ.K. Sư HD 3/14  

@ T.P.Ứ.K. Sư HD 4/14 

@ T.P.Ứ.K. Sư HD 5/14  

@ T.P.Ứ.K. Sư HD 6/14 

@ T.P.Ứ.K. Sư HD 7/14 

@ T.P.Ứ.K.Sư HD 8/14 

@ T.P.Ứ.K. Sư HD 9/14  

@ T.P.Ứ.K. Sư HD 10/14

@ T.P.Ứ.K. Sư HD 11/14 

@ T.P.Ứ.K.Sư HD 12/14 

@ T.P.Ứ.K.Sư HD 13/14 

@ T.P. Ứ.K Sư HD 14/14

........oOo.......

THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU Quyển 1 -Thuyết Giảng Năm Quý Tị 1953 - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn ngâm 28 Phần:


@ Giới Thiệu THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU Của Ngài Thanh Sĩ

@T.P.Ứ.K. ĐGV Ng Bé-Bảy 1

@T.P.Ứ.K. ĐVG Ng Bé-Bảy 2

@T.P.Ứ.K. ĐVG Ng Bé-Bảy 3

@T.P.Ứ.K. ĐVG Ng Bé-Bảy 4

@T.P.Ứ.K. ĐVG Ng Bé-Bảy 5

@T.P.Ứ.K. ĐGV Ng -Bảy 6

@T.P.Ứ.K. ĐVG Ng Bé-Bảy 7

@T.P.Ứ.K. ĐVG Ng Bé-Bảy 8

@T.P.Ứ.K. ĐVG Ng Bé-Bảy 9

@T.P.Ứ.K. ĐVG Ng Bé-Bảy 10

@T.P.Ứ.K. ĐVG Ng Bé-Bảy 11

@T.P.Ứ.K. ĐVG Ng Bé-Bảy 12

@T.P.Ứ.K. ĐVG Ng Bé-Bảy 13

@T.P.Ứ.K. ĐVG Ng Bé-Bảy 14

@T.P.Ứ.K. ĐVG Ng Bé-Bảy 15

@T.P.Ứ.K. ĐVG Ng Bé-Bảy 16

@T.P.Ứ.K. ĐGV Ng Bé-Bảy 17

@T.P.Ứ.K. ĐGV Ng Bé-Bảy 18

@T.P.Ứ.K. ĐGV Ng Bé-Bảy 19

@T.P.Ứ.K. ĐGV Ng Bé-Bảy 20

@T.P.Ứ.K. ĐGV Ng Bé-Bảy 21

@T.P.Ứ.K. ĐGV Ng Bé-Bảy 22

@T.P.Ứ.K. ĐGV Ng Bé-Bảy 23

@T.P.Ứ.K. ĐGV NG Bé-Bảy 24

@T.P.Ứ.K. ĐGV Ng Bé-Bảy 25

@T.P.Ứ.K. ĐGV Ng Bé-Bảy 26

@T.P.Ứ.K. ĐGV Ng Bé-Bảy 27

@T.P.Ứ.K. ĐGV Ng Bé-Bảy 28/28

**********


THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU Quyển 1 -Thuyết Giảng Năm QUÝ TỊ 1953 - Do Tú Trinh và Khánh Hoàng Diễn đọc 11 Phần:


@T.P.Ứ.K. Tú Trinh-Khánh Hoàng đọc phần P1

@T.P.Ứ.K. TT-KH -P2 

@T.P.Ứ.K. TT-KH -P3  

@T.P.Ứ.K. TT-KH -P4

@T.P.Ứ.K. TT-KH -P5 

@T.P.Ứ.K. TT-KH -P6

@T.P.Ứ.K.TT-KH -P7

@T.P.Ứ.K. TT-KH -P8

@T.P.Ứ.K. TT-KH -P9 

@T.P.Ứ.K. TT-KH -P10

@T.P.Ứ.K. TT-KH -P11A/16 - Buổi Giảng Cuối của Năm Quý Tị 1953   

----------


THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU Quyển 2 -Thuyết Giảng Thuyết Giảng Năm GIÁP NGỌ 1954 -Do Tú Trinh và Khánh Hoàng Diễn đọc 6 Phần:


@T.P.Ứ.K. TT-KH 11B/16 

@T.P.Ứ.K. TT-KH 12/16

@T.P.Ứ.K. TT-KH 13/16 

@T.P.Ứ.K. TT-KH 14/16

@T.P.Ứ.K. TT-KH 15/16  

@T.P.Ứ.K. TT-KH 16/16

********************