TRANG 6:

LỜI KHUYÊN TU HIỀN


Những Buổi Châu Du Thuyết Pháp Khuyến Tu Của Ngài Thanh Sĩ ở các Tỉnh Miền Tây Sau ngày Đức Thầy vắng mặt: 


 XEM TẢI GIẢNG LỜI KHUYÊN TU HIỀN:


@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN - Dạng DOC

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN - Dạng PDF 

*********


Nghe Tải LỜI KHUYÊN TU HIỀN -  Dạng MP3 --Thư Viện PGHH thực hiện Diễn đọc

@ SƠ LƯỢC về Chuyến Đi CHÂU THUYẾT của Ông THANH SĨ  Thư Viện PGHH -Dạng MP3


@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN 1/6 - Châu Thuyết

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN 2/6 - Con Người Của Ta

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN 3/6 - Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN 4/6 - Thơ Gởi Thôn PHÚ LÂM

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN 5/6 - Bán Dạ Đông Thiên

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN 6/6 - Cảm Hứng Liên huờn Thi
**********


- Sư HUỆ DUYÊN Diễn Ngâm LỜI KHUYÊN TU HIỀN:


@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN 1/7 -Sư Huệ Duyên

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN 2/7 -Sư Huệ Duyên

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN 3/7 -Sư Huệ Duyên

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN 4/7 -Sư Huệ Duyên

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN 5/7 -Sư Huệ Duyên

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN 6/7 -Sư Huệ Duyên

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN 7/7 -Sư Huệ Duyên

-----------


- ĐGV Nguyễn Bé Bảy  Và Phan Thị Tua Diễn Ngâm LỜI KHUYÊN TU HIỀN

@1 Lời Khuyên Tu Hiền 1 - Phần THI KỆ của Ngài Thanh Sĩ - ĐGV Ng. Bé Bảy Diễn Ngâm

@2 LỜI KHUYÊN TU HIỀN 2 - Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh -ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn Ngâm

@3 Lời Khuyên Tu Hiền 3 - Hoài Cảm Tự Thán - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn Ngâm

@4 LỜI KHUYÊN TU HIỀN 4 -Tỉnh Thế - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn Ngâm


@5 LỜI KHUYÊN TU HIỀN 5 - Châu Thuyết - ĐGV Ng. Bé Bảy Diễn Ngâm

@6 LỜI KHUYÊN TU HIỀN 6 - Bán Dạ Đông Thiên - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn Ngâm

@7 LỜI KHUYÊN TU HIỀN 7 - Thơ gởi Thôn Phú Lâm- ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn Ngâm

-----------


@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN - Liên Huờn Thi - ĐGV Phan Thị Tua Diễn Ngâm

--------oOo--------