TRANG 5:

LÁ THƯ ĐÔNG KINH:

Sưu tập Văn Thư Ông Thanh Sĩ từ Đông Kinh gởi về Việt Nam với Nội dung chia sẻ PHẬT PHÁP


@ LÁ THƯ ĐÔNG KINH Tập 1– Dạng DOC
@ LÁ THƯ ĐÔNG KINH Tặp 1 - PDF

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH Tập 2 -Dạng DOC
@ LÁ THƯ ĐÔNG KINH Tập 2 - PDF

@ ĐÍNH CHÍNH LÁ THƯ ĐÔNG KINH 2 Ấn Bản Hoa Kỳ 2001
*********


Diễn Đọc:

LÁ THƯ ĐÔNG KINH

  LÁ THƯ ĐÔNG KINH 1 và 2 - Do Tú Trinh và Khánh Hoàng Diễn đọc Gồm 21 Phần:


@Giới-Thiệu P1  @ LTĐK-P2

@ LTĐK-P3     @ LTĐK-P4

@ LTĐK-P5     @ LTĐK-P6

@ LTĐK-P7     @ LTĐK-P8

@ LTĐK-P9     @ LTĐK -P10 

@ LTĐK-P11   @ LTĐK-P12

@ LTĐK-P13   @ LTĐK-P14

@ LTĐK-P15   @ LTĐK-P16

@ LTĐK-P17   @ LTĐK-P18

@ LTĐK-P19   @ LTĐK-P20

@ LTĐK- Phần Cuối P21 ./.

**********


LÁ THƯ ĐÔNG KINH Tập 1 Và 2 - Do ĐGV PGHH: PHAN THỊ TUA , LÝ THỊ MAI , LÊ VĂN ÚT , CẨM HIỆP, NGUYỄN PHƯỚC TÂM... Diễn đọc


   @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 01/15 Giới Thiệu

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 02/15 -ĐGV PGHH

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 03/15 -ĐGV PGHH

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 04/15 -ĐGV PGHH

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 05/15 -ĐGV PGHH

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 06/15 -ĐGV PGHH

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 07/15 -ĐGV PGHH

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 08/15 -ĐGV PGHH

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 09/15 -ĐGV PGHH

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 10/15 -ĐGV PGHH

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 11/15 -ĐGV PGHH

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 12/15 -ĐGV PGHH

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 13/15 -ĐGV PGHH

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 14/15 -ĐGV PGHH

 @ LÁ THƯ ĐÔNG KINH 15/15 - KẾT LUẬN 

-----------------------


LÁ THƯ ĐÔNG KINH Tập 1 Và 2 - Sư HUỆ DUYÊN Diễn đọc


 @ LTDK-01 Lá Thư Đông Kinh

 @ LTDK-02 Lá Thư Đông Kinh

 @ LTDK-03 Người Nhớ Phật

 @ LTDK-04 Rán Tu Cho Giải Khổ

 @ LTDK-05 Lá Thư Đông Kinh

 @ LTDK-06 Lá Thư Đông Kinh

 @ LTDK-07 Lá Thư Đông Kinh

 @ LTDK-08 Lợi Hại của Mấy Điều Không

 @ LTDK-09 Lá Thư Đông Kinh

 @ LTDK-10 Lá Thư Đông Kinh

 @ LTDK-11 Xứ Lạ Tâm Chẳng Lạ

 @ LTDK-12 Lá Thư Đông Kinh

 @ LTDK-13 Lá Thư Đông Kinh

 @ LTDK-14 Lời Tha Phương &Chưa Đến Lúc

 @ LTDK-15 Mẹ Ơi & Khi Vọng Tâm &... 

 @ LTDK-16 Cuộc Đời & Muốn Tươi Sắc &... 

@ LTDK-17 Thuận Hòa & Xác Khách Hồn Quê 

@ LTDK-18 Rán Tu ... 

 @ LTDK-19 Lá Thư Đông Kinh

 @ LTDK-20 Diệu lý tâm nguyên

 @ LTDK-21 - Vài Lời

 @ LTDK Tu Trong Hơn Tu Ngoài

 @ LTDK Lời Thăm Từ Đất Nhựt

 @ LTDK-24 Muốn Cho Đây Đó

 @ LTDK-25 Nền Đạo Đức

 @ LTDK-26 Trong Khi Tịnh Niệm

 @ LTDK-27 Hoằng Pháp

 @ LTDK-28 Tình Thương 28/28

 —-------- 


LÁ THƯ ĐÔNG KINH Tập 2 -ĐĐ PGHH Diễn đọc


@ Lá Thư Đông Kinh Tập 2 - 1/4

@ Lá Thư Đông Kinh Tập 2 - 2/4

@ Lá Thư Đông Kinh Tập 2 - 3/4

@ Lá Thư Đông Kinh Tập 2 - 4/4

.......oOo....... 


TRÍCH LỤC LÁ THƯ ĐÔNG KINH


@ LÁ THƯ ĐÔNG KINH Trích Lục -Sư Huệ Duyên

@ Lá Thư Đông Kinh Trích Lục -ĐGV Phan Thị Tua

@Lá Thư Đông Kinh Trích Lục -ĐGV Nguyễn Bé Bảy

@ Lá Thư Đông Kinh Trích Lục -ĐGV  Lê Bảo Thi

@ TRÍCH LÁ THƯ ĐÔNG KINH:  ĐỜI LÀ MỘNG , ĐẠO LÀ CHÂN - ĐGV Phan Thị Tua

@ TRÍCH LÁ THƯ ĐÔNG KINH: Người Nhớ Phật -ĐGV Phan Thị Tua

@ TRÍCH LÁ THƯ ĐÔNG KINH: Phật ở Đâu -ĐGV Phan Thị Tua

@ TRÍCH LÁ THƯ ĐÔNG KINH: Rán Tu Cho Giải Khổ -ĐGV Phan Thị Tua 

@ TRÍCH LÁ THƯ ĐÔNG KINH: Rán Tu Siêu Chớ Tu Đọa -ĐGV Phan Thị Tua

@ TRÍCH LÁ THƯ ĐÔNG KINH: Xứ Lạ Tâm Chẳng Lạ -ĐGV Phan Thị Tua


*********