------- TRANG 11--------

11- KINH PHẬT PHỔ THÔNG


Theo lời thuật kể của mộtmộtmột số đồng đạo Niên Lão thì Đức Thầy có khuyên các vị ấy tham khảo thêm Kinh Pháp Bảo Đàn của Ngài Lục Tổ Huệ Năng và kinh Na Tiên Tỳ Kheo để hiểu thêm về giáo pháp và những quẩn khúc trong giáo lý đạo Phật  trong giáo lý mà mà đa số hay thắc mắc đặtt nghi vấn:

" Đức Lục Tổ ít ai dám sánh,

   Người dốt mà nói pháp quá rành".

Nhưng học thì phải hành nếu không dễ tăng trưởng lòng nhân ngã vì

 "Lựa làm chi cao chữ học hành,

  Miễn tỏ ngộ ấy lại gặp đạo".

Vì vậy trong khi hành đạo  nếu chưa được thông suốt hãy tham khảo tư vấn với thiện hữu tri thức hay tham khảo thêm những quyển kinh phổ thông:


@ KINH PHÁP BẢO ÐÀN -HT Duy Lực -Dạng DOC

@ KINH PHÁP BẢO ÐÀN Dịch Giảng -HT Thanh Từ -Dạng DOC

@ PHÁP BẢO ÐÀN KINH Giảng Giải -HT Tuyên Hóa -Dạng DOC

@ Kinh Na Tiên Tỳ Kheo -Cao Hữu Đính Dịch- Dạng DOC

@ Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Thiện Nhựt Dịch -Dạng DOC

@ KINH MI TIÊN VẤN ĐÁP -HT Giới Nghiêm -Dạng DOC


Những kinh Phổ thông trong Tịnh Độ Tông:


@ 48 NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ -Dạng PDF

@ KINH A DI ĐÀ -Hán Văn -Dạng DOC 

@ KINH A DI ĐÀ SỚ SAO - HT Thịch Hành Trụ- Dạng DOC


@ Chú Thích PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH– HT Tuyên Hóa -Dạng DOC

@ KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT –HT Thiền Tâm- Dạng DOC

@ KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ -Dạng Doc

@ KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT Sớ Sao -Dạng Doc
@ KINH VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT –TN Tâm Tịnh Dịch- Dạng DOC

@ Niệm Phật Thập Yếu -HT Thiền Tâm -Dạng DOC 

@ Niệm Phật Vô Tướng - Cư Sĩ Hạnh Cơ -Dạng DOC

@ Phap-bao-dan-kinh GiảngGiải-HT Tuyên Hóa -Dạng DOC

@ Phật Thuyết ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ- Cư Sĩ Hạ Liên Cư -Dạng DOC 

 @ PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ - Cư Sĩ Hạ Liên Cư –HT Đức Niệm Dịch -Dạng DOC

@ Phật Thuyết Kinh A Di Ðà - HT Trí Tịnh- Dạng DOC

@ Phật Thuyết Kinh A Di Ðà -Song Ngữ Việt Anh- Dạng DOC


@ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC DU KÝ – Pháp Sư Khoan Tịnh -  Dạng DOC 


Kinh Phương Quảng Đại Thừa:


@ KINH BI HOA - Nguyễn Minh Tiến- Dạng DOC

@ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa -HT Tuyên Hóa -Dạng DOC

@ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa -HT Trí Tịnh -Dạng PDF
@ KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN Tập 1- HT Trí Tịnh -Dạng DOC

@ KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN Tập 2- HT Trí Tịnh -Dạng DOC

@ Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa -Dạng DOC

@ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện -HT Trí Tịnh -Dạng DOC

@ KINH HOA NGHIÊM -HT Trí Tịnh

@ Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật- HT Thiện Hoa - Dạng DOC

@ Kinh Niệm Phật Ba La Mật- HT ThienTam-MS DOC


@ KINH PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ- HT Tuyên Hóa -Dạng DOC

@ Kinh Vô Lượng Thọ -TN Tâm Tịnh - Dạng DOC

@ Phật Thuyết Kinh Phạm Võng Phẩm Bồ Tát Giới -HT Trí Tịnh Dịch -Dạng DOC
@ Phật Thuyết Kinh Phạm Võng Phẩm Bồ Tát Giới -HT Trí Tịnh Dịch -Dạng PDF

@ Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn -Dang DOC
@ THI KỆ PHÁP CÚ KINH –Pali –Anh -Việt-Tịnh Minh - Dạng PDF

@ Tự điển Pali-Việt -Dạng DOC

 ******************

@ KINH A DI ĐÀ -Hán Văn

@ KINH A DI ĐÀ SỚ SAO - HT Thịch Hành Trụ

@ Kinh BI HOA -Ng. Minh Tiến dịch

@ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa -HT Trí Tịnh

@ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa -HT Tuyên Hóa

@ Kinh ĐẠI BÁT NIẾT BÀN Tập 1- HT Trí Tịnh

@ Kinh ĐẠI BÁT NIẾT BÀN Tập 2- HT Trí Tịnh

@ Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa

@ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện -HT Trí Tịnh

@ Kinh HOA NGHIÊM -HT Trí Tịnh

@ Kinh MI TIÊN VẤN ĐÁP -HT Giới Nghiêm

@ Kinh Na Tiên Tỳ Kheo -Cao Hữu Đính Dịch

@ Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt -Thích Tuệ Thông dịch

@ Kinh NIỆM PHẬT BA LA MẬT –HT Thiền Tâm

@ Kinh QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ -HT Trí Tịnh dich

@ Kinh QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT Sớ Sao

@ Kinh PHÁP BẢO ÐÀN -HT Duy Lực

@ Kinh PHÁP BẢO ÐÀN Dịch Giảng -HT Thanh Từ

@ Kinh VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT –TN Tâm Tịnh Dịch

@ Niệm Phật Thập Yếu -HT Thiền Tâm dịch

@ Niệm Phật Vô Tướng - Cư Sĩ Hạnh Cơ

@ Pháp Bảo Đàn Kinh Giảng Giải -HT Tuyên Hóa

@ Phật Thuyết A DI ĐÀ KINH Chú Thích– HT Tuyên Hóa

@ Phật Thuyết Kinh A Di Ðà -Song Ngữ Việt Anh

@ Phật Thuyết ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ- Cư Sĩ Hạ Liên Cư

@ Phật Thuyết Kinh Phạm Võng Phẩm Bồ Tát Giới -HT Trí Tịnh Dịch

@ Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn

@ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC DU KÝ – Pháp Sư Khoan Tịnh

@ THI KỆ PHÁP CÚ KINH –Pali –Anh -Việt-Tịnh Minh