------- TRANG 11------

XEM KINH PHẬT: 

(KINH PHẬT PHỔ THÔNG)


Theo lời thuật kể của một số đồng đạo Niên Lão thì Đức Thầy có khuyên các vị ấy tham khảo thêm Kinh Pháp Bảo Đàn của Ngài Lục Tổ Huệ Năng và kinh Na Tiên Tỳ Kheo để hiểu thêm về giáo pháp và những nghi vấn quẩn khúc trong giáo lý đạo Phật, như là:

"Đức Lục Tổ ít ai dám sánh,

   Người dốt mà nói pháp quá rành".

Nhưng học thì phải hành nếu không sẽ dễ tăng trưởng lòng nhân ngã vì:

 "Lựa làm chi cao chữ học hành,

  Miễn tỏ ngộ ấy lại gặp đạo".


@ KINH PHÁP BẢO ÐÀN -HT Duy Lực -Dạng DOC

@ KINH PHÁP BẢO ÐÀN -HT Duy Lực -Dạng PDF


@ KINH PHÁP BẢO ÐÀN Dịch Giảng -HT Thanh Từ -Dạng DOC

@ PHÁP BẢO ÐÀN KINH Giảng Giải -HT Tuyên Hóa -Dạng DOC


@ Kinh Na Tiên Tỳ Kheo -Cao Hữu Đính Dịch- Dạng DOC

@ Kinh Na Tiên Tỳ Kheo -Cao Hữu Đính Dịch- Dạng PDF


@ Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Thiện Nhựt Dịch -Dạng DOC

@ KINH MI TIÊN VẤN ĐÁP -HT Giới Nghiêm -Dạng DOC


Những kinh Tịnh Độ Phổ Thông:


@ 48 NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ -Dạng PDF

@ KINH A DI ĐÀ -Hán Văn -Dạng DOC 

@ KINH A DI ĐÀ SỚ SAO - HT Thích Hành Trụ- Dạng DOC


@ Chú Thích PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH– HT Tuyên Hóa -Dạng DOC

@ KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT –HT Thiền Tâm- Dạng DOC

@ KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ -Dạng Doc

@ KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT Sớ Sao -Dạng Doc
@ KINH VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT –TN Tâm Tịnh Dịch- Dạng DOC

@ Niệm Phật Thập Yếu -HT Thiền Tâm -Dạng DOC 

@ Niệm Phật Vô Tướng - Cư Sĩ Hạnh Cơ -Dạng DOC

@ Phap-bao-dan-kinh GiảngGiải-HT Tuyên Hóa -Dạng DOC


@ PHẬT QUANG ĐẠI TỪ ĐIỂN -Quyển 1/6 đến 4/6 -Do HT THÍCH QUẢNG ĐỘ dịch -Dạng DOCX (8MB)


@ PHẬT QUANG ĐẠI TỪ ĐIỂN Quyn 1/6 đến 4/6- Do HT THÍCH QUẢNG ĐỘ dịch  -Dạng PDF (24MB)


@ PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ - Cư Sĩ Hạ Liên Cư –HT Đức Niệm Dịch -Dạng DOC


@ Phật Thuyết Kinh A Di Ðà - HT Trí Tịnh- Dạng DOC


@ Phật Thuyết Kinh A Di Ðà -Song Ngữ Việt Anh- Dạng DOC


@ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC DU KÝ – Pháp Sư Khoan Tịnh - Dạng DOC 


Kinh Phương Quảng Đại Thừa:


@ KINH BI HOA - Nguyễn Minh Tiến- Dạng DOC

@ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa -HT Tuyên Hóa -Dạng DOC

@ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa -HT Trí Tịnh -Dạng PDF
@ KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN Tập 1- HT Trí Tịnh -Dạng DOC

@ KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN Tập 2- HT Trí Tịnh - Dạng DOC

@ Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa -Dạng DOC

@ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện -HT Trí Tịnh - Dạng DOC

@ KINH HOA NGHIÊM -HT T.Trí Tịnh  dịch - Dạng DOC

@ Kinh Kim Cang Bát Nhã - HT Thiện Hoa - Dạng DOC

@ Kinh Niệm Phật Ba La Mật- HT Thin Tâm - Dạng  DOC


@ KINH PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ- HT Tuyên Hóa -Dạng DOC

@ Kinh Vô Lượng Thọ - TN Tâm Tịnh - Dạng DOC

@ Phật Thuyết Kinh Phạm Võng Phẩm Bồ Tát Giới -HT Trí Tịnh Dịch -Dạng DOC
@ Phật Thuyết Kinh Phạm Võng Phẩm Bồ Tát Giới -HT Trí Tịnh Dịch - Dạng PDF

@ Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn -Dang DOC

 
@ THI KỆ PHÁP CÚ KINH –Pali –Anh -Việt-Tịnh Minh - Dạng PDF


@ Tự Điển Pali-Việt -Dạng DOC.

@Phật Quang Đại Từ Điển HT Thích Quảng Độ dịch  Quyển 1/6 đến Quyển 4/6 - Dạng DOCX

@Phật Quang Đại Từ Điển HT Thích Quảng Độ dịch Quyn 1/6 đến Quyn 4/6 - Dạng PDF

 **************