TRANG 11

Xem Giảng Phật Giáo Hòa Hảo:


@Tải Dang Sách đường dẫn để xem tải giảng không qua trang mạng.


------------


-Bấm xem Giảng với phông chữ trắng nền đen giảm ảnh hưỏng mắt)@ CHÚ NGHĨA về Đạo Nhân và Đạo Phật - Ban Hoằng Pháp Tây An Cổ Tự - Dạng DOC


Hiển Đạo của ông Thanh Sĩ:


@Hiển Đạo Q1: Lời vàng trong mộng

@Hiển Đạo Q2: Vạn niên Huynh Đệ

@Hiển Đạo Q3: Rằm tháng Mười

@Hiển Đạo Q4: Đâu là Phàm Thánh

@Hiển Đạo Q5:

Tiếng Nói Trong Hoa Sen

@Hiển Đạo Q6: Hỡi Quê Nhà

@Hiển Đạo Q7: Đã chết mà sống

@Hiển Đạo Q8: Tôi không quên

@Hiển Đạo Q9: Ánh Sáng Từ Bi

@Hiển Đạo Q10: Đường Giải Thoát

@Hiển Đạo Q11:Thần cơ thật luận

@Hiển Đạo Q12: Con Thuyền Đại Đạo

@Hiển Đạo Q13: Đời Mạt Pháp

@Hiển Đạo Q14: Là Phật tử

@Hiển Đạo Q15: Tình Đạo Phật

@Hiển Đạo Q16: Đến Liên Hoa

@Hiển Đạo Q17: Tôi còn đây mà


Sấm Giảng Thi Văn 

của Đức Huỳnh Giáo Chủ:

@Sấm Giảng Quyển 1:

Khuyên người đời tu niệm

@Sấm Giảng Quyển 2: 

Kệ Dân của Người Khùng

@Sấm Giảng Q 3: Sám Giảng

@Sấm Giảng Q 4:

Giác Mê Tâm Kệ

@Sấm Giảng Q 5: Khuyến Thiện

@Sấm Giảng Q 6: Cách Tu Hiền và Sự Ăn Ở của một người Bổn Đạo

@Thi Văn Giáo Lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ


Tài Liệu Bửu Sơn Kỳ Hương:


@ BỒ TÁT HẠNH trong Bửu Sơn Kỳ Hương - Hay: THẬP NGUYỆN HOẰNG KHỨ LAI CHUYỂN -Dạng DOC


@ Mười Đề Mục Song Tu Thiền Tịnh trong Bửu Sơn Kỳ Hương - hay: THẬP THIỀN HUỆ TÂM KHAI - Dạng DOC


@ MƯỜI ĐIỀU KHUYẾN TU Của Đức Phật Thầy - Dạng DOC