TRANG 10:

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

A- TÀI LIỆU  Và KINH GIẢNG:


@ Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ - Của Đức Huỳnh Giáo Chủ - Dạng DOC

@ Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ - Của Đức Huỳnh Giáo Chủ - Dạng PDF

@ Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ  Của Đức Huỳnh Giáo Chủ - Dạng DOC - Nền đen


( Xem tải Sấm Giảng từng quyển từ Quyển 1 đến Quyển 6 trong Trang 11)


@ Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật Giáo Thời Đại - Tiến Sĩ Lê Hiếu Liêm Biên Soạn -Dạng PDF 

@ 100 CHUYỆN BÊN THẦY - Dạng DOC

@ 100 CHUYỆN BÊN THẦY - Dạng PDF


 @ Dõi Gót Theo Thầy- Biên Soan: Ngô-Thành-Bá
@Để Hiểu Phật Giáo Hòa Hảo - Tác giả Thanh Sĩ và Vương Kim -Dạng PDF
@ Điển Tích Triết Văn -Tác giả Huỳnh Mẫn Thế -Dạng PDF
@ ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ -Tác giả Vương Kim - Dạng PDF

@ Đức Thầy Lâm Nạn Tại ĐỐC VÀNG -Tác giả Lê Thành Lạc - PDF

@ MƯỜI ĐIỀU ƠN của người con thọ nơi Cha Mẹ - Dạng DOC

 @ TỊNH ĐỘ YẾU GIẢI - Do Đàm Liên Tnh Giả Biên Soạn

****** 

B- Đức Thầy Dạy Niệm Phật:


@ CBT46- Đức Thầy giải nghĩa LỤC TỰ DI ĐÀ

@ CBT48- Đức Thầy dạy Niệm Phật đạt Nhất Tâm Bất Loạn

@ CBT49- Đức Thầy giải nghĩa Niệm Phật Rành và Niệm Phật Sành

@ CHUYỆN BÊN THẦY - ĐỨC THẦY CHỈ CÁCH NIỆM PHẬT (MỚI SƯU TẦM 14)

@ CHUYỆN BÊN THẦY - ĐỨC THẦY DẠY TÍN ĐỒ NIỆM PHẬT MỞ TRÍ HUỆ TÂM SÁNG SUỐT

@ Chuyện Bên Thầy 03 Cách Niệm Phật Đạt Nhất Tâm Bất Loạn Và Chứng Quả Phật

@ Chuyện Bên Thầy 29 - Đức Thầy dạy Niệm Phật và Vãng Sanh

@ Chuyện Bên Thầy 73 - Niệm Phật Rành Và Niệm Phật Sành

@ Chuyện Bên Thầy 108 - Khuyên Niệm Phật Than Rằng Chưa Rảnh - Chuyện Phật Thầy

@ Chuyện Bên Thầy 196 - Ngồi Niệm Phật Phải thẳng lưng

@ Chuyện Bên Thầy 197 - Niệm Phật Bổn Sư 

@ CHUYỆN BÊN THẦY P17 Lời Thầy Cảnh Báo - Chuyện 291-307 ThưViện PGHH

@ CHUYỆN BÊN THẦY P21 Đức Thầy Dạy Cách Niệm Phật - Ông Ký Giỏi biết trước ngày giờ Vãng Sanh

@ Chuyện Bên Thầy Và Phật Thầy Tây An Suối Nguồn Chúc Sen


C- Nghe CHUYỆN BÊN THẦY -Dạng MP3:

 Nghe Tải  500 CHUYỆN BÊN THẦY - Dạng MP3 -Thư Viện PGHH: Tuấn Anh - Ngọc Minh - Bùi Anh Tuấn và Xuân Hiếu… Diễn đọc 50 phần viết tắt từ “C.B.T. 1 đến C.B.T. 50”:


Chuyện Bên Thầy: C.B.T 01/50

C.B.T 02/50 

C.B.T 03/50  C.B.T 04/50

C.B.T 05/50  C.B.T 06/50   

C.B.T 07/50  C.B.T 08/50

C.B.T 09/50  C.B.T 10/50

C.B.T 11/50  C.B.T 12/50

C.B.T 13/50 C.B.T 14/50     

C.B.T 15/50  C.B.T 16/50

C.B.T 17/50  C.B.T 18/50  

C.B.T 19/50  C.B.T 20/50

C.B.T 21/50  C.B.T 22/50 

C.B.T 23/50  C.B.T 24/50

C.B.T 25/50  C.B.T 26/50 

C.B.T 27/50  C.B.T 28/50

C.B.T 29/50  C.B.T 30/50

C.B.T 31/50  C.B.T 32/50

C.B.T 33/50 C.B.T 34/50     

C.B.T 35/50  C.B.T 36/50

C.B.T 37/50 C.B.T 38/50

C.B.T 39/50  C.B.T 40/50 

C.B.T 41/50 C.B.T 42/50     

C.B.T 43/50  C.B.T 44/50

C.B.T 45/50  C.B.T 46/50

C.B.T 47/50  C.B.T 48/50
C.B.T 49/50

Chuyện Bên Thầy - C.B.T. 50/50

***********


CHUYỆN BÊN THẦY - Do Thanh Kim Huệ, Thanh Điền và ĐĐ Thiện Nghĩa diễn đọc- Gồm có 8 phần -Dạng MP3

@ Chuyện Bên Thầy - 1/8
@ Chuyện Bên Thầy - 2/8
@ Chuyện Bên Thầy - 3/8
@ Chuyện Bên Thầy - 4/8
@ Chuyện Bên Thầy - 5/8
@ Chuyện Bên Thầy - 6/8
@ Chuyện Bên Thầy - 7/8

@ Chuyện Bên Thầy - 8/8
**********


D- BĂNG GIA BẢO MP3 - Nghệ Sĩ và ĐĐ PGHH Diễn Ngâm GIÁO LÝ PGHH:


@ Băng GIA BẢO MP3 -1/2 - Thực hiện trước 1975 - Do Nghệ Sĩ và ĐĐ Diễn ngâm

  @ Băng GIA BẢO MP3 - 2/2 - Thực hiện trước 1975 - Do Nghệ Sĩ và ĐĐ Diễn ngâm 

..........oOo............