THANH SĨ HIỂN ĐẠO

  ----***----


THANH TÂM KIẾN CHƠN PHẬT

 SĨ - KHÍ  PHÙNG CHÁNH GIÁO

HIỂN PHÁP PHẬT NHÂN- HÒA

ĐẠO -KHAI  MÔN  -  TỪ  -  HẢO


Máy Đạo không xa xôi,

Quay đầu lại thấy rồi

Thấy ra mau hay chậm,

Là do sức tỉnh hồi.


----------- *** ----------


Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền,

Tỉnh hồn bá tánh giấc sầu miên

Bỏ đi lối sống theo ma quỉ,

Tìm đến đường sanh cõi Phật Tiên

Công lớn ngọc vàng đâu dám sánh

Đức cao tước lộc khó so duyên

Hỡi ai nối chí theo Thầy Tổ.

Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền


- - - - - - - - - - THANH SĨ -

--------------------------------------


@ Bấm Xem Cách Truy Cập 


--------------------------------------GIỚI THIỆU và LƯU NIỆM 

Về Ngài Thanh Sĩ qua giọng nóiphim ảnh:


@ TIỂU SỬ Ngài Thanh Sĩ - Do ĐĐ Thiện Tâm Bùi Văn Ưởng biên soạn - Dạng Doc

@ LƯỢC SỬ Ngài Thanh Sì̃ - Do ĐĐ Diễn đọc - Dạng MP3

@ Phim Lưu Niệm Về Ngài Thanh Sĩ

@ Nghe Pháp Âm Ngài Thanh Sĩ Tư Duy Xây Dựng Quốc Gia Dân tộc và Đạo Pháp -Giọng nm truyền cảm -Dạng MP3

@ Tư Duy Xây Dựng Quốc Gia Dân tộc và Đạo Pháp Của Ngài Thanh Sĩ - Dạng PDF

@ HÌNH ẢNH THÁNH TÍCH BỬU SƠN KỲ HƯƠNG và Phật Giáo HÒA HẢO


  *********

TRANG 1- ẤN HÀNH và Ấn Tống tác phẩm của Ngài Thanh Sĩ (tại Từ Đường):

(Xếp Theo Mẫu Tự Tựa Sách - Dạng DOCXPDF)


@ CHÚ NGHĨA về Đạo Nhân và Đạo Phật - Ban Hoằng Pháp Tây An Cổ Tự - Dạng DOC


@ CHÚ NGHĨA về Đạo Nhân và Đạo Phật - Ban Hoằng Pháp Tây An Cổ Tự - Dạng PDF


@ Để Hiểu Phật Giáo Hòa Hảo -Tác giá Thanh Sĩ và Vương Kim - Dạng DOC

@ Để Hiểu Phật Giáo Hòa Hảo -Dạng PDF


@ HIỂN ĐẠO Tập 1 -Dạng DOC

@ HIỂN ĐẠO Tập 1 -Nền Đậm

@ HIỂN ĐẠO Tập 1 -Dạng PDF 

@ HIỂN ĐẠO Tập 2 -Dạng DOC 

@ HIỂN ĐẠO Tập 2 -Nền Đậm

@ HIỂN ĐẠO Tập 2 -Dạng PDF

@ HIỂN ĐẠO Tập 3 -Dạng DOC

@ HIỂN ĐẠO Tập 3 -Nền Đậm

@ HIỂN ĐẠO Tập 3 - Dạng PDF


@ HIỂN ĐẠO Toàn Bộ -Dạng DOC

@ HIỂN ĐẠO Toàn Bộ -Nền Đậm

@ HIỂN ĐẠO Toàn Bộ - Dạng PDF


@ LÁ THƯ ĐÔNG KINH Tập 1- Dạng DOC

@ LÁ THƯ ĐÔNG KINH Tập 1- Dạng PDF

@ LÁ THƯ ĐÔNG KINH Tập 2- Dạng DOC
@ LÁ THƯ ĐÔNG KINH Tập 2 -Dạng PDF


@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN - Dạng DOC

@ LỜI KHUYÊN TU HIỀN - Dạng PDF 


@ LƯỢC SỬ Ông Thanh Sĩ - ĐĐ Thiện Tâm Bùi Văn Ưởng Biên Soạn -Dạng DOC
@ LƯỢC SỬ Ông Thanh Sĩ - ĐĐ Thiện Tâm Biên soạn - Dạng PDF


@ THI LỤC của Ông Thanh Sĩ (Sưu Tập Thi Thơ Đạo) - Dạng DOC
@ THI LỤC của Ông Thanh Sĩ - Dạng PDF

*************


TRANG 2

CHÚ NGHĨA Về ĐẠO NHÂN Và ĐẠO PHẬT  tại TÂY AN CỔ TỰ -- BAN HOẰNG PHÁP


@ CHÚ NGHĨA về Đạo Nhân và Đạo Phật - Dạng DOC 

@ CHÚ NGHĨA về Đạo Nhân và Đạo Phật - Dạng PDF
*******
@ CHÚ NGHĨA: Đạo Làm Người - Tú Trinh và Khánh Hoàng Diễn đọc


@ CHÚ NGHĨA: Đạo Phật -Tú Trinh và Khánh Hoàng Diễn Đọc
*******


Chọn Nghe Đề Mục từ 1/10 đến 10/10:

 

@ 1/10: Phần ĐẠO LÀM NGƯỜI gồm: Tam cang - Ngũ thường -Tam tùng - Tứ đức - Tự Trị - Đức hạnh 


@ 2/10: Hiếu thảo - Lê độ - Công chánh - Khiêm nhượng - Khoan dung -Thanh bạch - Kiệm tiết 


@ 3/10: Trung thành - Kiệm tiết - Điềm tĩnh - Suy xét - Cương quyết - Ôn hòa 

@ 4/10: Nhẫn nhục - Hổ thẹn - Cần mẫn -Tại sao chúng tôi đặt đức tin nơi Đức Huỳnh Giáo Chủ - Sứ Mạng của Đức Thầy

 
@ 5/10 Phần ĐẠO PHẬT: Mục Đích Đạo PGHH -Yếu Lý Đạo PGHH - Lịch Sử Phât Thích Ca - Tứ Ân P1


@ 6/10: Tứ Ân P2 - Thập Ác  


@ 7/10: Chừa Thập Ác được những Công Đức - Bát Chánh


@ 8/10: Bát Chánh - Hành Bát Chánh được những lợi ích - Tứ Diệu Đề - Ngũ Uẩn - Lục Căn- Lc Trần 

@ 9/10: Trừ tánh Nhân Ngã - Phá Vô Minh - Luật Nhân Quả - Lý Luân Hồi -Bốn Pháp Nhiếp Hóa - Sự Tích Phật A Di Đà -Bổn Nguyện Phật A Di Đà 

 

@ 10/10: Gấp Niệm Phật - Phương Pháp Niệm Phật - Ích lợi của sự Niệm Phật - Ba mươi bảy Phẩm Trợ Đạo - Đại khái pháp tu thường ngày của một tín đồ PGHH -HẾT.

 *************** 


TRANG 3:

ĐỂ HIỂU PHẬT GIÁO HÒA HẢO - THANH SĨ và VƯƠNG KIM Biên Soạn


@ Để Hiểu Phật Giáo Hòa Hảo - Vấn Đáp Giáo Lý - Dạng DOC


@ Để Hiểu Phật Giáo Hòa Hảo - Vậ́́n Đáp Giáo Lý - Dạng PDF

***********


Nghe Tải: Để Hiểu Phật Giáo HÒA HẢO- Dạng MP3
 

@ Để Hiểu PGHH - Dạng MP3 - ĐĐ PGHH Đọc - 1/9

@ Để Hiểu PGHH - 2/9

@ Để Hiểu PGHH - 3/9 

@ Để Hiểu PGHH - 4/9 

@ Để Hiểu PGHH - 5/9 

@ Để Hiểu PGHH - 6/9 

@ Để Hiểu PGHH - 7/9 

@ Để Hiểu PGHH - 8/9 

@ Để Hiểu PGHH - 9/9

 
  ********** 


TRANG 4- HIỂN ĐẠO -17 TÁC PHẨM:

PHẬT THÁNH Phổ Truyền Yếu LÝ TU CHỨNG Qua Thi Phẩm Hiển Đạo


XEM TẢI  HIỂN ĐẠO Dạng DOCX và PDF: 


@ HIỂN ĐẠO Tập 1 -Dạng DOC

@ HIỂN ĐẠO Tập 1 -Nền Đậm

@ HIỂN ĐẠO Tập 1 -Dạng PDF

@ HIỂN ĐẠO Tập 2 -Dạng DOC

@ HIỂN ĐẠO Tập 2 -Nền Đậm

@ HIỂN ĐẠO Tập 2 -Dạng PDF

@ HIỂN ĐẠO Tập 3 -Dạng DOC

@ HIỂN ĐẠO Tập 3 -Nền Đậm

@ HIỂN ĐẠO Tập 3 -Dạng PDF

@ HIỂN ĐẠO Toàn Bộ -Dạng DOC

@ HIỂN ĐẠO Toàn Bộ -Nền Đậm

@ HIỂN ĐẠO Toàn Bộ -Dạng PDF

*************


Nghe Tải HIỂN ĐẠO - Dạng MP3


- Sư Huệ Duyên Đọc tụng Hiển Đạo (SHD)

(Tựa Bài Xếp Theo Mẫu Tự)


***********


-Diễn Đọc HIỂN ĐẠO - Do Thư Viện PGHH thực hiện -Dạng MP3


 @ Q1 Lời Vàng Trong Mộng - 1/3 -Thư Viện PGHH

@ Q1 Lời Vàng Trong Mộng - 2/3 -Thư Viện PGHH

@ Q1 Lời Vàng Trong Mộng - 3/3-Thư Viện PGHH


@ Q2 Vạn Niên Huynh Đệ - 1/3 -Thư Viện PGHH

@ Q2 Vạn Niên Huynh Đệ - 2/3 -Thư Viện PGHH

@ Q2 Vạn Niên Huynh Đệ - 3/3 -Thư Viện PGHH


@ Q3 Rằm Tháng Mười - 1/3 -Thư Viện PGHH

@ Q3 Rằm Tháng Mười - 2/3 -Thư Viện PGHH

@ Q3 Rằm Tháng Mười - 3/3 -Thư Viện PGHH


@ Q4 Đâu Là Phàm Thánh - 1/2 -Tú Trinh & Khánh Hoàng Diễn đc

@ Q4 Đâu Là Phàm Thánh 2/2 -Tú Trinh & Khánh Hoàng Diễn đc


@ Q5 Tiếng Nói Trong Hoa Sen - 1/2 - Phước Tâm, Thùy Tiên và Sơn Thảo

@ Q5 Tiếng Nói Trong Hoa Sen - 2/2 - Phước Tâm, Thùy Tiên và Sơn Thảo

@ Q6 Hỡi Quê Nhà -1/2 -Thùy Tiên-Phước Tâm- Cẩm Hiệp Diễn đc

@ Q6 Hỡi Quê Nhà-2/2 -ThùyTiên- Phước Tâm- Cẩm Hiệp Diễn đc


@ Q7 Đã Chết Mà Sống 1/2 - Tú Trinh & Khánh Hoàng đọc

@ Q7 Đã Chết Mà Sống 2/2 -Tú Trinh & Khánh Hoàng đc


@ Q8 Tôi Không Quên - 1/2 -Thư Viện PGHH

@ Q8 Tôi Không Quên - 2/2 -Thư Viện PGHH


@ Q9 Ánh Sáng Từ Bi - 1/3 -Tú Trinh & Khánh Hoàng Diễn đc

@ Q9 Ánh Sáng Từ Bi - 2/3 -Tú Trinh & Khánh Hoàng

@ Q9 Ánh Sáng Từ Bi - 3/3 -Tú Trinh & Khảnh Hoàng đọc


@ Q10 Đường Giải Thoát - 1/3 -Tuấn Anh & Ngọc Minh đc

@ Q10 Đường Giải Thoát - 2/3 -Tuấn Anh & Ngọc Minh

@ Q10 Đường Giải Thoát - 3/3-Tuấn Anh & Ngọc Minh


@ Q11 Thần Cơ Thật Luận - 1/2 -Thư Viện PGHH

@ Q11 Thần Cơ Thật Luận - 2/2 -Thư Viện PGHH


@ Q12 Con Thuyền Đại Đạo - 1/2 -Tuấn Anh & Ngọc Minh Diễn đọc

@ Q12 Con Thuyền Đại Đạo - 2/2 -Tuấn Anh & Ngọc Minh


@ Q13 Đời Mạt Pháp - 1/2 -Tú Trinh & Khánh Hoàng Diễn đọc

@ Q13 Đời Mạt Pháp - 2/2 -Tú Trinh & Khánh Hoàng đọc


@ Q14 LÀ PHẬT TỬ - 1/2 - Phước Tâm - Cẩm Hiệp - Ngọc Diễm & Chúc Sen Diễn đọc

@ Q14 LÀ PHẬT TỬ - 2/2 - Phước Tâm - Cẩm Hiệp - Ngọc Diễm & Chúc Sen


@Q15 Tình Đạo Phật 1/2 -Thư viện pghh

@Q15 Tình Đạo Phật 2/2 -Thư viện pghh


@ Q16 Đến Liên Hoa - 1/2 -Thùy Tiên & Cẩm Hiệp Diễn đọc

@ Q16 Đến Liên Hoa - 2/2 -Thùy Tiên & Cẩm Hiệp


@ Q17 Tôi Còn Đây Mà -Chúc Sen - Cẩm Hiệp - Ngọc Diễm Diễn đọc

**********


- ĐGV Phan Thị Tua Diễn Ngâm HIỂN ĐẠO: 

(Xếp Theo Thời Gian Sáng Tác)


@ Q1 Lời Vàng Trong Mộng 1/3 - ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

@ Q1 Lời Vàng Trong Mộng 2/3 - ĐGV Phan Thị Tua diễn ngâm

@ Q1 Lời Vàng Trong Mộng 3/3 - ĐGV Phan Thị Tua diễn ngâm


@ Q2 Vạn Niên Huynh Đệ 1/3 - ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

@ Q2 Vạn Niên Huynh Đệ 2/3 - ĐGV Phan Thị Tua diễn ngâm

@ Q2 Vạn Niên Huynh Đệ 3/3 - ĐGV Phan Thị Tua


@ Q3 Rằm Tháng Mười 1/3 - ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

@ Q3 Rằm Tháng Mười 2/3 - ĐGV Phan Thị Tua diễn ngâm

@ Q3 Rằm Tháng Mười 3/3 - ĐGV Phan Thị Tu diễn ngâm


@ Q4 Đâu Là Phàm Thánh 1 /2 - ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

@ Q4 Đâu Là Phàm Thánh 2/2 - ĐGV Phan Thị Tua diễn ngâm


@ Q5 Tiếng Nói Trong Hoa Sen 1/2 - ĐGV Phan Thị Tua

@ Q5 Tiếng Nói Trong Hoa Sen 1/2 - ĐGV Phan Thị Tua


@ Q6 Hỡi Quê Nhà 1/2 - ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

@ Q6 Hỡi Quê Nhà 2/2 - ĐGV Phan Thị Tua diễn ngâm


@ Q7 Đã Chết Mà Sống 1/2 -ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

@ Q7 Đã Chết Mà Sống 2 /2-ĐGV Phan Thị Tua diễn ngâm


@ Q8 Tôi Không Quên - 1/2 - ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

@ Q8 Tôi Không Quên - 2/2 - ĐGV Phan Thị Tua


@ Q9 Ánh Sáng Từ Bi - 1/2 - ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

@ Q9 Ánh Sáng Từ Bi - 2/2 - ĐGV Phan Thị Tus diễn ngâm


@ Q10 Đường Giải Thoát - 1/2 - ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

@ Q10 Đường Giải Thoát - 2/2 - ĐGV Phan Thị Tua


@ Q11 Thần Cơ Thật Luận - 1/2 - ĐGV \Phan Thị Tua Diễn ngân

@ Q11 Thần Cơ Thật Luận - 2/2 - ĐGV Phan Thị Tua


@ Q12 Con Thuyền Đại Đạo - 1/2 - ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

@ Q12 Con Thuyền Đại Đạo - 2/2 - ĐGV Phan Thị Tua


@ Q13 Đời Mạt Pháp 1/2- ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

@ Q13 Đời Mạt Pháp 2/2- ĐGV Phan Thị Tua diễn ngâm


@ Q14 Là Phật Tử - 1/2 - ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

@ Q14 Là Phật Tử - 2/2 - ĐGV Phan Thị Tua diễn ngâm


@ Q15 Tình Đạo Phật 1/2 - ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

@ Q15 Tình Đạo Phật 2/2 - ĐGV Phan Thị Tua diễn ngâm


@ Q16 Đến Liên Hoa - 1/2 - ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

@ Q16 Đến Liên Hoa - 2/2 - ĐGV Phan Thị Tua diễn ngâm


@ Q17 Tôi Còn Đây Mà - ĐGV Phan Thị Tua Diễn ngâm

*******


- ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn Ngâm HIỂN ĐẠO: 


@ Q1 Lời Vàng Trong Mộng 1/3 - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn ngâm

@ Q1 Lời Vàng Trong Mộng 2/3 -ĐGV Ng Bé Bảy Diễn ngâm

@ Q1 Lời Vàng Trong Mộng 3/3 -ĐGV Ng Bé Bảy Diễn ngâm


@ Q2 Vạn Niên Huynh Đệ 1/3 -ĐHV Nguyễn Bé Bảy Diễn ngâm

@ Q2 Vạn Niên Huynh Đệ 2/3 -ĐGV Ng Bé Bảy

@ Q2 Vạn Niên Huynh Đệ 3/3 -ĐGV Ng Bé Bảy


 @ Q3 Rằm Tháng Mười - 1/3 - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn ngâm

@ Q3 Rằm Tháng Mười - 2/3 - ĐGV Ng Bé Bảy

@ Q3 Rằm Tháng Mười - 3/3 - ĐGV Ng Bé Bảy


@ Q4 Đâu Là Phàm Thánh 1/2 -ĐGV Ng Bé Bảy Diễn ngâm

@ Q4 Đâu Là Phàm Thánh 2/2 -ĐGV Ng Bé Bảy Diễn ngâm


 @ Q5 Tiếng Nói Trong Hoa Sen - 1/2 - ĐGV Nguyễn Bé Bảy

@ Q5 Tiếng Nói Trong Hoa Sen - 2/2 - ĐGV Nguyễn Bé Bảy


 @ Q6 Hỡi Quê Nhà -ĐGV Nguyễn Bé Bảy


@ Q7 Đã Chết Mà Sống 1/2 - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn ngâm

@ Q7 Đã Chết Mà Sống 2/2 - ĐGV Ng Bé Bảy

 

@ Q8 Tôi Không Quên - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn ngâm

@ Q8 Tôi Không Quên 2/2 -ĐGV Ng Bé Bảy


@ Q9 Ánh Sáng Từ Bi 1/3 - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diên ngâm

@ Q9 Ánh Sáng Từ Bi 2/3 - ĐGV Ng Bé Bảy

@ Q9 Ánh Sáng Từ Bi 3/3 - ĐGV Ng Bé Bảy


@ Q10 Đường Giải Thoát 1/2 -ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn ngâm

@ Q10 Đường Giải Thoát 2/2 -ĐGV Ng Bé Bảy


@Q11 Thần Cơ Thật Luận 1/2 -ĐGV Ng Bé Bảy Diễn ngâm

@Q11 Thần Cơ Thật Luận 2/2 -ĐGV Ng Bé Bảy


@ Q12 Con Thuyền Đại Đạo 1/2 - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn ngâm

@ Q12 Con Thuyền Đại Đạo 2/2 - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn ngâm

@ Q13 Đời Mạt Pháp 1/2 - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn ngâm

@ Q13 Đời Mạt Pháp - 2/2 - ĐGV Ng Bé Bảy


@ Q14 Là Phật Tử 1/2 - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn ngâm

@ Q14 Là Phật Tử 2/2 - ĐGV Nguyễn Bé Bảy


@ Q15 Tình Đạo Phật 1/2 - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn ngâm

@ Q15 Tình Đạo Phật 2/2 - ĐGV Ng Bé Bảy


@ Q16 Đến Liên Hoa 1/2 - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn ngâm

@ Q16 Đến Liên Hoa 2/2 - ĐGV Ng Bé Bảy


@ Q17 Tôi Còn Đây Mà - ĐGV Nguyễn Bé Bảy Diễn ngâm

********


- Nghệ Sĩ Ba Miền Diễn Ngâm HIỂN ĐẠO - Theo thể thơ Tao Đàn rất truyền cảm:


@ Q1 Lời Vàng Trong Mộng 1/2 - Nghệ Sĩ Diễn ngâm

@ Q1 Lời Vàng Trong Mộng 2/2 - Nghệ Sĩ


@ Q3 Rằm Tháng Mười 1/2 - Nghệ Sĩ Diễn ngâm

@ Q3 Rằm Tháng Mười 2/2 - Nghệ Sĩ 


@ Q4 Đâu Là Phàm Thánh 1/2 - Nghệ Sĩ Diễn ngâm

@ Q4 Đâu Là Phàm Thánh 2 /2 - Nghệ Sĩ


@ Q5 Tiếng Nói Trong Hoa Sen 1/2 - Nghệ Sĩ Diễn ngâm

@ Q5 Tiếng Nói Trong Hoa Sen 2/2 - Nghệ Sĩ


@ Q7 Đã Chết Mà Sống - Nghệ Sĩ Diễn ngâm


@ Q9 Ánh Sáng Từ Bi 1/2 - Nghệ Sĩ Diễn ngâm

@ Q9 Ánh Sáng Từ Bi 2/2 - Nghệ Sĩ Diễn ngâm


@ Q10 Đường Giải Thoát 1/2 - Nghệ Sĩ Diễn ngâm

@ Q10 Đường Giải Thoát 2/2 - Nghệ Sĩ 


@ Q11 Thần Cơ Thật Luận 1/2 - Nghệ Sĩ Diễn ngâm

@ Q11 Thần Cơ Thật Luận 2/2 - Nghệ Sĩ


@ Q12 Con Thuyền Đại Đạo 1/2 - Nghệ Sĩ Diễn ngâm

@ Q12 Con Thuyền Đại Đạo 2/2 - Nghệ Sĩ


@ Q13 Đời Mạt Pháp - Nghệ Sĩ Diễn ngâm


@ Q14 Là Phật Tử 1/2 - Nghệ Sĩ Diễn ngâm

@ Q14 Là Phật Tử 2/2 - Nghệ Sĩ Diễn ngâm


@ Q16 Đến Liên Hoa - Nghệ Sĩ Diễn ngâm

**********


NHÓM NGHỆ SĨ Diễn Ngâm HIỂN ĐẠO:


@ Q12 Con Thuyền Đại Đạo 1/4 - Nhóm Nghệ Sĩ

@ Q12 Con Thuyền Đại Đạo 2/4 -Nhóm Nghệ Sĩ

@ Q12 Con Thuyền Đại Đạo 3/4 - Nhóm Nghệ Sĩ

@ Q12 Con Thuyền Đại Đạo 4/4 - Nhóm Nghệ Sĩ


@ Q10 Đường Giải Thoát 1/3 - Nhóm Nghệ Sĩ

@ Q10 Đường Giải Thoát 2/3 - Nhóm  Nghệ Sĩ

@ Q10 Đường Giải Thoát  3/3 - Nhóm Nghệ Sĩ


--- HẾT TRANG 4 ---


*********


** Bấm Chọn Xem Trang 5 đến 11 trong Menu Mục Lục (có biểu tượng "三" góc trái màn hình) hay bấm chọn trong Danh sách Tiêu Đề dưới đây:

---------------

Add Headings and they will appear in your table of contents.